Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 23 września 2015r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.).

Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sośnicowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/200/2008 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 30.12.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik do Uchwały Nr XI/81/2015
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 23 września 2015 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SOŚNICOWICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach, zwany dalej "Ośrodkiem", jest jednostką organizacyjną Gminy Sośnicowice, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Ośrodek utworzony został na podstawie uchwały nr XI/51/90 Gminnej Rady Narodowej

w Sośnicowicach z dnia 29 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy

Społecznej w Sośnicowicach.

3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Sośnicowice.

4. Ośrodek ma swoją siedzibę w Sośnicowicach przy ul. Szprynek 1.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

3) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

5) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

7) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,

8) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,

9) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

10) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ,

11) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

12) Ustawy z dnia 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych,

13) Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

14) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

15) Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

16) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,

17) innych właściwych aktów prawnych,

18) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 3.

Celem działalności Ośrodka jest w szczególności:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka,

3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 4. 1. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej - własne gminy, własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej.

2. Ośrodek realizuje również zadania własne i zlecone gminie na podstawie innych ustaw m.in. o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o Karcie Dużej Rodziny.

3. Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego

d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 5. Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za całokształt

jego działalności.

2. Zwierzchnikiem służbowym kierownika jest burmistrz, który nawiązuje i rozwiązuje z nim

stosunek pracy.

3. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez burmistrza.

4. Decyzje administracyjne w granicach zadań ustawowych wydaje Kierownik Ośrodka lub inny

pracownik na podstawie upoważnienia burmistrza.

5. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

6. W razie nieobecności kierownika Ośrodka zadania związane z bieżącym zarządzaniem

Ośrodkiem, wykonuje osoba upoważniona pisemnie przez kierownika zgodnie z zakresem

udzielonego upoważnienia.

7. Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

8. Organizację Ośrodka i jego strukturę określa regulamin organizacyjny ustalany zarządzeniem

kierownika.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie Ośrodka

§ 7. Majątek Ośrodka stanowi własność gminy.

§ 8. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, na zasadach określonych u ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, zgodny z ustawą budżetową gminy, zatwierdzony przez Burmistrza.

3. Ośrodek finansowany jest z dotacji celowych budżetu państwa i środków własnych gminy.

4. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody

odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.

5. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Statut Ośrodka jest nadawany przez Radę Miejską w Sośnicowicach.

2. Zmiany statutu wymagają formy i trybu przewidzianego dla jego nadania.

3. Statut wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej

w Sośnicowicach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe