Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 23 września 2015r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnicowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r .o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ), w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm. ).

RADA MIEJSKA
w Sośnicowicach
uchwala co następuje:

§ 1. Nadać samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/125/2012 z dnia 5 marca 2012 r. Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnicowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik do Uchwały Nr XI/82/2015
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 23 września 2015 r.

Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sośnicowicach

I . PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach zwana dalej "Biblioteką" została utworzona na mocy uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej z dnia 15.01.1949r. i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach,

2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

4) niniejszego statutu.

§ 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.

§ 3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 4. Siedzibą Biblioteki jest miasto Sośnicowice, a terenem jej działania jest gmina Sośnicowice.

§ 5. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Sośnicowice, która zapewnia warunki działalności i rozwoju odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić bibliotece w szczególności : lokal, środki na : wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup zbiorów bibliotecznych i doskonalenie zawodowe pracowników.

§ 6. Biblioteka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 7. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Sośnicowic.

§ 8. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniącej w woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

§ 9. Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby, uzupełnioną numerem telefonu, numerem Regon, numerem NIP, oraz pieczątki okrągłej z nazwą Biblioteki w otoku i nazwą miejscowości pośrodku.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.

§ 10. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie miasta i gminy,

3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta i gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie czy status społeczny,

4) tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,

5) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,

6) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,

7) doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,

8) doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 11. 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Sośnicowic w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 12. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej,

administracyjnej. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych

dziedzin związanych z jej działalnością.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

3. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

§ 13. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny , nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora, oraz działających w Bibliotece związków zawodowych i stowarzyszeń zawodowych.

§ 14. 1. Siedziba Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się w Sośnicowicach przy ul. Szprynek 1 .

2. W siedzibie znajduje się wypożyczalnia zbiorów bibliotecznych dla dzieci i młodzieży, wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia materiałów bibliotecznych i czytelnia internetowa

3. Biblioteka może prowadzić inne formy udostępniania zbiorów.

§ 15. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 16. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Przychodami Biblioteki są dotacje podmiotowe i celowe przyznane przez organizatora, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4. Dyrektor corocznie, w terminie 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17. 1. Statut nadaje Bibliotece Rada Miejska.

2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe