Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PK-A/AK/054/139/2015 Prezydenta Miasta Chorzów; Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 23 września 2015r.

w sprawie pokrycia kosztów kształcenia uczniów w zakresie religii prowadzonej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Nowe Życie Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie w Knurowie przy ul. Żwirki i Wigury 3

Tekst pierwotny

na podstawie Uchwały nr XXXII/477/13 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Knurów a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powiatami, gminami oraz innymi podmiotami, dotyczących kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościołów i związków wyznaniowych, wpisanych do rejestru kościołów i innych związków prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw, zawarte pomiędzy
Gminą Knurów reprezentowaną przez Piotra Surówkę - Zastępcę Prezydenta Miasta Knurów,
a
Miastem Chorzów reprezentowanym przez Wiesława Cieżkowskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Chorzów i Sylwię Lukoszek - Dyrektora Wydziału Edukacji.

§ 1. Zgodnie z wnioskiem Kościoła Nowe Życie Zboru Kościoła Bożego w Chrystusie w Knurowie, w sprawie realizacji religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, strony ustalają, iż zatrudniony w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, w wymiarze 2/18 etatu nauczyciel religii Kościoła Nowe Życie Zboru Kościoła Bożego w Chrystusie będzie uczył począwszy od roku szkolnego 2015/2016 religii na życzenie rodziców, opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Gmina Knurów, obejmują: 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika, 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 składki na Fundusz Pracy, 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Miasto Chorzów zobowiązuje się przekazać Gminie Knurów dotację celową na zadanie określone w § 1 w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczających na lekcje religii oraz faktycznie poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii.

2. Kalkulacja planowanych kosztów, o których mowa w § 2, ponoszonych przez Gminę Knurów z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie Zboru Kościoła Bożego w Chrystusie, stanowić będzie załącznik do niniejszego porozumienia.

3. Miesięczną kalkulację kosztów zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 2 oraz liczbę uczniów z Miasta Chorzów określa załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

4. Miasto Chorzów zobowiązuje się przekazać jednorazową kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1 na rachunek bankowy: Getin Noble Bank S.A. 08 1560 1081 2121 0517 3581 0001 po zakończonym roku szkolnym 2015/2016 do 31 sierpnia 2016 roku.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Koszty, o których mowa w § 2 mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela lub/i zmiany nauczyciela religii lub/i zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Dotacja celowa zostanie wykorzystana i rozliczona do 30 listopada 2016 roku. Gmina Knurów przedstawi Miastu Chorzów rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie Zboru Kościoła Bożego w Chrystusie.

3. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2015/2016 otrzymała Gmina Knurów od Miasta Chorzów, to Miasto Chorzów zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, w przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Chorzów zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 5.

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2015/2016 otrzymała Gmina Knurów od Miasta Chorzów, to Gmina Knurów zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, a w przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Knurów zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej, odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 5.

§ 5. 1. Porozumienie zawarto na okres roku szkolnego 2015/2016, tj. od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku i wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2015 roku.

2. Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane za porozumieniem stron.

3. Zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. 1. W przypadkach spornych rozstrzyga właściwy Sąd Powszechny.

2. W kwestiach nieuregulowanych porozumieniem zastosowane mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Miasta Chorzów oraz dwa dla Gminy Knurów.

Zastępca Prezydenta Miasta Knurów


Piotr Surówka

Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów


Wiesław Cieżkowski


Dyrektor Wydziału Edukacji


Sylwia Lukoszek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe