Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/204/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała nr LXVIII/902/06 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu z późn. zm.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Załącznik do Uchwały Nr XV/204/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 września 2015 r.

Statut Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu

1. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu, zwany dalej "Domem", jest jednostką organizacyjną Miasta Bytomia, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Bytomia.

§ 2. Dom działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1202);

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964);

8) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 250);

9) uchwały nr XL/722/01 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu, przy ul. Dworcowej 7;

10) niniejszego Statutu;

11) innych właściwych aktów prawnych.

§ 3. 1. Siedziba Domu mieści się w Bytomiu, przy ul. Dworcowej 7.

2. Dom ma charakter ponadgminny.

3. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz w korespondencji nazwy:

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych

ul. Dworcowa 7

41-902 Bytom

2. Zasady działania Domu i zakres świadczonych usług

§ 4. 1. Dom ma charakter stacjonarny i jest przeznaczony dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych.

2. Tryb kierowania i przyjmowania osób do Domu oraz wysokość odpłatności za pobyt w Domu regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

3. Dom zapewnia całodobową opiekę świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

4. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług, uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

5. Dom świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

6. Dom realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi względem mieszkańców Domu oraz osób, o których mowa w ust. 5.

7. Dom prowadzi mieszkania treningowe przygotowujące mieszkańców Domu do usamodzielnienia oraz mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 5. W celu realizacji zadań statutowych Dom współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

3. Organizacja Domu

§ 6. 1. Domem kieruje w ramach zwykłego zarządu Dyrektor, którego zatrudnia Prezydent Miasta Bytomia.

2. Dyrektor zarządzając Domem zapewnia wykonywanie jego zadań statutowych, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor Domu jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.

4. Dyrektor Domu jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 7. 1. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy:

1) Głównego Księgowego;

2) Kierowników działów;

3) pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

2. W Domu działa Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy.

§ 8. 1 Strukturę organizacyjną Domu oraz zakres zadań dla działów i samodzielnych stanowisk pracy ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.

2. Regulamin Organizacyjny Domu podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Bytomia.

3. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrektor ustala szczegółowe zakresy czynności pracowników Domu.

4. Gospodarka finansowa

§ 9. Dom prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 10. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy, zgodny z uchwałą budżetową Miasta Bytomia i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bytomia.

§ 11. Za prawidłową gospodarkę finansową Domu odpowiada Dyrektor.

5. Mienie Domu

§ 12. 1. Dom wyposażony jest w mienie komunalne, stanowiące własność Miasta Bytomia, służące do realizacji jego zadań statutowych.

2. Dyrektor samodzielnie zarządza przekazanym mu majątkiem, w granicach udzielonych upoważnień.

3. Zarząd i ochrona mienia wykonywane są z zachowaniem szczególnej staranności.

6. Postanowienia końcowe

§ 13. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawne cytowane w § 2 Statutu.

2. Zmiana Statutu następuje w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/204/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 września 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/204/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 września 2015 r.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu wynika z konieczności dokonania aktualizacji i systematyzacji zapisów, w związku z poszerzeniem zakresu usług świadczonych przez Dom, dotyczących rehabilitacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. prowadzenia mieszkań treningowych przygotowujących mieszkańców Domu do usamodzielnienia oraz mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Poszerzono również zakres zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niezamieszkujących w ww. Domu.

Proponowany Statut ma charakter ramowy, którego postanowienia wyznaczają rzeczywisty zakres działania Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu. Konkretyzacja jego postanowień nastąpi w regulaminie organizacyjnym Domu.

Ww. projekt uchwały został poddany konsultacjom, na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe