Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/84/15 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zaliczenia części ul. Brzezina w Chudowie do kategorii dróg publicznych gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie:

· art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2015 poz. 460 z późn. zm.),

· Art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 460 z późn. zm.)

po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gliwickiego

RADA GMINY GIERAŁTOWICE

UCHWALA

§ 1.

1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych część ul. Brzezina w Chudowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Boczną do zjazdu do budynków nr 41 i 43 o długości 376 mb.

2. Przebieg drogi określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 -stu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Józef Buchczyk


Załącznik do Uchwały Nr XIII/84/15
Rady Gminy Gierałtowice
z dnia 29 września 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe