Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Godów

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 218, art. 220-222, art. 235-239, art. 242, art. 243, art. 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami),

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 94.469,36 zł., w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 32.858,08 zł.,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 61.611,28 zł., zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi: 40.788.443,66 ., w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 35.195.521,38 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości: 5.592.922,28 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 682.704,00 zł. , w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 5.998,00 zł.,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 688.702,00 zł., oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi: 41.110.991,03 zł., w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 32.150.058,37

2) wydatki majątkowe w wysokości: 8.960.932,66 zł.

3. W związku ze zmianami dokonanymi w planie wydatków, załącznik Nr 1 - Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia w 2015 roku, przyjmuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy na kwotę: 322.547,37 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu:

1) pożyczek długoterminowych w wysokości: 322.547,37 zł.,

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości: 2.426.817,18 zł., z tytułów wymienionych w tabeli nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości: 2.749.364,55 zł., z tytułów wymienionych w tabeli nr 4.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości: 2.000.000,00 zł.,

2) pożyczek długoterminowych w kwocie: 446.923,67 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/ 82/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/ 82/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/ 82/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/ 82/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/ 82/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe