Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/134/15 Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2015 rok

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 691 407,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 477 403,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 32 880,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 72 038 590,36 złotych.

5. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 289 743,67 złotych.

6. Przychody budżetu gminy wynoszą 183 397,31 złotych w tym: przychody z tytułu wolnych środków 183 397,31 złotych.

7. Rozchody budżetu gminy wynoszą 932 244,00 złotych w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 932 244,00 złotych.

8. Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie 748 846,69 złotych przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek krajowych w kwocie 748 846,69 złotych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/134/15
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 września 2015 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2015 rok

Lp.

Dział

Nazwa - Treść

Kwota (zł.)

1

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

463 957,00

w tym :

a) dochody bieżące

463 957,00

w tym:

wpływy z dywidend

463 957,00

2

758

Różne rozliczenia

25 000,00

w tym :

a) dochody bieżące

25 000,00

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej

25 000,00

3

801

Oświata i wychowanie

202 450,00

w tym :

a) dochody bieżące

202 450,00

w tym:

wpływy z usług

197 000,00

dochody z najmu i dzierżawy

5 450,00

RAZEM

691 407,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/134/15
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 września 2015 r.

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2015 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

600

Transport i łączność

185 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

35 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

35 000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące 35 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

150 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

150 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 150 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 000,00

2

700

Gospodarka mieszkaniowa

51 863,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

36 863,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

36 863,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 863,00

70095

Pozostała działalność

15 000,00

a) wydatki bieżące

w tym: wydatki jednostek budżetowych 15 000,00

15 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00

3

801

Oświata i wychowanie

227 450,00

80104

Przedszkola

197 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

197 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 197 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 197 000,00

80110

Gimnazja

5 450,00

w tym:

a) wydatki bieżące

5 450,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 450,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 450,00

80195

Pozostała działalność

25 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

25 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 25 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00

4

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13 090,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

13 090,00

w tym:

a) wydatki bieżące

13 090,00

w tym: dotacje na zadania bieżące 13 090,00

OGÓŁEM

477 403,00


Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

udzielenie Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania: "Remont chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2633S Strumień - Jasienica (Strumieńska) w miejscowości Jasienica" (rejon szkoły).

35 000,00

remonty dróg gminnych

150 000,00

Dział 700

wydatki majątkowe

wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz przebudowy kominów w budynku mieszkalno - usługowym nr 98 w Międzyrzeczu Górnym na działce nr 430/3

36 863,00

wydatki bieżące

Program rewitalizacji dla Gminy Jasienica

15 000,00

Dział 801

wydatki bieżące

środki finansowe dla ZSP w Mazańcowicach

4 250,00

środki finansowe dla ZSP w Międzyrzeczu

7 000,00

środki finansowe dla Szkoły Podstawowej w Świętoszówce

5 000,00

środki finansowe dla Gimnazjum w Jasienicy

3 200,00

środki finansowe dla Gimnazjum w Rudzicy

5 550,00

środki finansowe dla Gimnazjum w Jasienicy

5 450,00

refundacja kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z Gminy Jasienica do przedszkoli na terenie innych gmin

197 000,00

Dział 921

dotacja dla instytucji kultury GOK w Jasienicy

13 090,00

RAZEM:

477 403,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/134/15
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 września 2015 r.

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2015 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

700

Gospodarka mieszkaniowa

32 880,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

32 880,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

32 880,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 880

OGÓŁEM

32 880,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 700

wydatki majątkowe

realizacja zadania "Rozbudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku OSP
w Mazańcowicach - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" - realizacja zadania w latach 2015-2016 (kwota przenieniona na 2016 rok)

9 880,00

realizacja zadania "Nadbudowa istniejącego budynku OSP w Grodźcu- opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej" - realizacja zadania w 2016 roku

23 000,00

RAZEM:

32 880,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe