Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV.109.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie zasad i trybu powołania członków, oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U.2013.594 j.t. ze zm.) oraz art. 41 g Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. ze zm.).

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1. Przyjąć zasady i tryb powoływania członków, oraz organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr VIII.67.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Norbert Małolepszy


Załącznik do Uchwały Nr XV.109.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 24 września 2015 r.

Zasady i tryb powoływania członków, oraz organizacja i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zasady ogólne

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb powoływania członków, oraz organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Ustawie - należy rozumieć przez to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2014, poz. 1118 j.t. ze zm.).

2. Radzie - należy rozumieć przez to Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

3. Organizacji pozarządowej - należy rozumieć przez to organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 3. Z inicjatywą utworzenia Rady wystąpić może co najmniej pięć organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wniosek może być złożony nie wcześniej niż na 60 dni przed upływem kadencji istniejącej Rady.

§ 4. Zadania Rady i termin wyrażania przez nią opinii określono w ustawie.

§ 5. Kadencja Rady rozpoczyna się z chwilą wejścia w życie zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o utworzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6. Zasady i tryb powoływania członków Rady

Radę tworzy 18 członków:

1) 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, wskazanych przez Prezydenta Miasta,

2) 2 przedstawicieli Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, wybranych przez Radę Miasta,

3) 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, wyłonionych w wyborach.

§ 7. 1. Prezydent Miasta podaje informację o zgłaszaniu kandydatów do Rady oraz informację o terminie i miejscu spotkania wyborczego.

2. Informacje, o których mowa powyżej publikuje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Informacje można przesłać drogą pisemną do organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

3. Kandydatów na przedstawicieli do Rady należy zgłaszać do 15 dnia przed terminem spotkania wyborczego określonego w informacji jak wyżej w ust.1.

4. Listę zgłoszonych kandydatów upublicznia się nie później niż 10 dni przed spotkaniem wyborczym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

5. Podczas spotkania wyborczego przedstawiciele organizacji pozarządowych w drodze głosowania tajnego wybierają 12 członków Rady spośród kandydatów wcześniej zgłoszonych i zarejestrowanych na liście kandydatów. Za wybrane uważa się osoby, które otrzymały w kolejności największą liczbę ważnie oddanych głosów.

§ 8. 1. Mandat członka Rady wygasa:

1) z dniem zakończenia kadencji Rady (dotyczy wszystkich członków),

2) w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie,

3) w przypadku pozbawienia lub ograniczenia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

5) w przypadku rezygnacji z działalności na rzecz organizacji pozarządowej z ramienia, której został wybrany lub usunięcia z jej szeregów,

6) w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady,

7) w przypadku powstania trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

8) w razie jego śmierci,

9) w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego.

2. W przypadkach określonych powyżej od pkt 2) do 9) Prezydent Miasta zarządzeniem stwierdza powyższą okoliczność, odwołując członka Rady.

3. W sytuacji wygaśnięcia mandatu członka Rady z przyczyn, o których mowa w ust. 1, pkt 2-9, uzupełnienia Rady dokonuje się w sposób następujący:

1) w przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych - do składu Rady wchodzi osoba, która uzyskała największą ilość głosów podczas wyborów, zaraz po osobach, które weszły do składu Rady,

2) w przypadku przedstawicieli Rady Miasta - członka Rady wskazuje Przewodniczący Rady Miasta po uzgodnieniu z Radą Miasta,

3) w przypadku przedstawicieli Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój - członka Rady wskazuje Prezydent Miasta. Prezydent Miasta może z własnej inicjatywy odwołać ze składu Rady przedstawiciela Urzędu Miasta, wskazując w jego miejsce nowego członka Rady.

§ 9. Procedura wyboru do Rady przedstawicieli organizacji pozarządowych

1. Kandydować do Rady może osoba pełnoletnia, posiadająca pełnie praw publicznych, niekarana za przestępstwa umyślne.

2. Zgłoszenie kandydata do Rady powinno zawierać:

1) nazwę i siedzibę, numer rejestru, ewidencji lub wykazu organizacji pozarządowej zgłaszającej,

2) dane kandydata: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa reprezentowanej organizacji pozarządowej,

3) profil kandydata: opis doświadczenia w działalności w III sektorze,

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,

7) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata, zgodnie z rejestrem, ewidencją lub wykazem.

3. Nieterminowe i niekompletne zgłoszenie kandydata do Rady podlega odrzuceniu. Stanowisko w tym względzie w formie oświadczenia podejmuje Prezydent Miasta na wniosek Naczelnika Wydziału przyjmującego zgłoszenia kandydatów do Rady.

4. Zgłoszeni kandydaci zostaną zarejestrowani na liście kandydatów z zaznaczeniem organizacji pozarządowej w kolejności terminu zgłoszenia.

§ 10. 1. Spotkanie wyborcze uważa się za ważne jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

2. W spotkaniu wyborczym uczestniczyć może po jednym przedstawicielu z danej organizacji pozarządowej.

3. Przedstawiciel organizacji pozarządowej uczestniczący w spotkaniu wyborczym, a nie będący kandydatem reprezentowanej organizacji na członka Rady, winien okazać pisemne upoważnienie organu uprawnionego do uczestnictwa w spotkaniu.

4. Uczestniczący w spotkaniu wyborczym wybierają spośród siebie Przewodniczącego zebrania oraz Komisję Skrutacyjną w liczbie 3 osób, która po zakończeniu głosowania zbierze się w celu przeliczenia oraz stwierdzenia ważności oddanych głosów.

5. Przewodniczący spotkania wyborczego kieruje jego przebiegiem oraz moderuje dyskusje. Każdy zgłoszony kandydat do Rady może prezentować swoją sylwetkę i zamierzenia oraz odpowiadać na pytania uczestników, dysponując maksymalnie 5 minutami.

6. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady posiada organizacja pozarządowa prowadząca działalność na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

7. Głosujący obowiązany jest potwierdzić udział w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście uczestników spotkania wyborczego.

8. Wydrukowaniem kart do głosowania, ich wydawaniem oraz zbieraniem podpisów na liście uczestników, a także zbieraniem upoważnień zajmują się pracownicy Wydziału współpracującego z organizacjami pozarządowymi.

9. Na karcie do głosowania kandydatów umieszcza się w kolejności jak na liście, o której mowa w par. 9 ust. 4.

§ 11. 1. Każdej organizacji pozarządowej przysługuje 1 karta do głosowania.

2. Głos oddaje się na karcie do głosowania, kartę po oddaniu głosu należy wrzucić do urny wyborczej.

3. Za ważny uznaje się głos oddany poprzez postawienie znaku "X" w kratce znajdującej się przy nazwiskach maksimum 12 kandydatów.

4. Za głos nieważny uważa się:

1) głos oddany poprzez postawienie znaku "X" w kratkach, znajdujących się przy nazwiskach więcej niż 12 kandydatów,

2) głos oddany poprzez nie postawienie znaku "X" w kratce,

3) głos oddany poprzez postawienie znaku "X" poza kratką, znajdującą się przy nazwisku jednego z kandydatów, wówczas kandydatowi nie jest liczony głos,

4) głos oddany poprzez postawienie znaku innego niż "X" w kratce znajdującej się przy nazwisku jednego z kandydatów, wówczas kandydatowi nie jest liczony głos.

5. Wszelkie dopiski poczynione na karcie do głosowania nie wpływają na ważność głosu ani też na wyniki głosowania.

6. Poprawność oddanego głosu w kwestii zasad realizacji czynnego prawa wyborczego przez organizację pozarządową, określonych w § 11 będzie weryfikowana przez Komisję Skrutacyjną, o której mowa w § 10 ust. 4, w oparciu o dokumentację ewidencyjną.

§ 12. 1. Komisja Skrutacyjna wybierana jest spośród osób uczestniczących w spotkaniu wyborczym.

2. Członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być osoby niezgłoszone na kandydatów do Rady.

3. Komisja Skrutacyjna dokonuje przeliczenia głosów.

4. Za wybrane uważa się 12 osób, które uzyskały największą liczbę głosów ważnych.

5. W przypadku równej liczby głosów przy ostatnim mandacie przeprowadza się dodatkowe głosowanie tych kandydatur, poprzez oddanie jednego głosu na kandydatów wskazanych na karcie do głosowania.

6. Członkowie Komisji Skrutacyjnej obowiązani są do zachowania tajemnicy w kwestii głosów oddanych przez organizacje pozarządowe na poszczególnych kandydatów.

§ 13. 1. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przebiegu wyborów i liczenia głosów, który wraz z kartami do głosowania i listą głosujących stanowi dokumentację potwierdzającą ważność wyborów.

2. Protokół niezwłocznie podawany jest do publicznej wiadomości, poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 14. 1. Protesty związane z przebiegiem wyborów bądź ustaleniem ich wyników, zgłasza się
w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w ciągu 7 dni od daty publikacji protokołu z przebiegu wyborów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Podlegają one rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od daty wpływu.

2. Po upływie terminu do wniesienia protestów, względnie w przypadku odrzucenia protestów Prezydent Miasta wydaje zarządzenie o utworzeniu Rady.

§ 15. Sposób ukonstytuowania się i tryb działania Rady

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia o utworzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. Rada wyraża swoje stanowisko i opinie w formie uchwał zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu Rady, w tym co najmniej połowy przedstawicieli organizacji pozarządowych.

4. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczącego.

§ 16. 1. Rada działa w oparciu o przyjęty przez siebie w drodze uchwały Regulamin, który określi sposób realizacji zadań Rady.

2. Pracami Rady kieruje przewodniczący, w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

3. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. W przypadku jego nieobecności posiedzenie zwołuje wiceprzewodniczący.

4. Posiedzenia Rady zwołuje się z inicjatywy własnej osób wcześniej wskazanych, bądź na wniosek co najmniej połowy składu Rady.

5. Z każdego posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół, który podpisuje: przewodniczący, w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności sekretarza protokół sporządza wyznaczony przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego członek Rady. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności.

6. Na posiedzenia Rady mogą zostać zaproszeni inni przedstawiciele organizacji pozarządowych niezasiadający w Radzie, eksperci, a także inni przedstawiciele Urzędu Miasta.

§ 17. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Wydział zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi, tam też przechowywana jest dokumentacja związana z pracami Rady.

§ 18. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe