Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV.112.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2012 z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie - Zdrój

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 23 maja 2013 r. poz. 594 ze zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

u c h w a l a

§ 1. Załącznikowi nr 4 do uchwały nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r., zmienionym uchwałą nr XII.133.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie - Zdrój, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. W uchwale nr II.18.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój dokonać następującej zmiany:

1. W załączniku nr 16 do uchwały dodać zapis: ulica Olszowa

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Norbert Małolepszy


Załącznik do Uchwały Nr XV.112.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 24 września 2015 r.

Dla Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Mazurska 6 ustala się obwód obejmujący następujące ulice:

Gołębia

Kaszubska (Nr 8, 9, 10, 11, 12 ,14)

Łowicka

Mazurska

Mączna

Młyńska

Pomorska (lewa strona od Nr 3 do Nr 57)

Śląska (lewa strona od Nr 33 do Nr 103 i prawa strona od Nr 14 do Nr 38)

Warmińska

Zamłynie

Od klasy IV szkoły podstawowej również ulice:

Dubielec

Zbigniewa Herberta

Gerarda Malchera

Równoległa (od numeru 4 do numeru 24 oraz od numeru 9 do numeru 73)

Ruchu Oporu

KS. Jana Twardowskiego

Alfreda Wodeckiego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe