Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/77/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (test jedn.Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U.z 2015r , poz.163 z późn.zm)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala, co następuje:

§ 1.

W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/192/09 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 tiret 2 otrzymuje nowe brzmienie : Gminie; należy przez to rozumieć Gminę Koniecpol

2) § 3 punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Koniecpol

3) § 7 punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: Organizacje wewnętrzną oraz szczegółowy zakres działania Ośrodka ustala jego Kierownik w regulaminie organizacyjnym

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Ćwiek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe