Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.XI.51.2015 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobrania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 o Pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz.163 ), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego.

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne.

2. Z odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwolnieni są świadczeniobiorcy, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego o którym mowa w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Świadczeniobiorcom, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w ust. 2 ustala się odpłatność na podstawie tabeli odpłatności stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W poniższych przypadkach osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności mogą na swój wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego być częściowo lub całkowicie zwolnione z ponoszenia odpłatności ze względu na:

1) korzystanie co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług,

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,

3) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,

4) zdarzenie losowe.

2. Zwolnienie z ponoszenia opłat przyznaje się na czas określony.

§ 4. Odpłatność za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są pobierane przez wykonawcę z dołu do 5-go każdego następnego miesiąca, zgodnie z dokumentacją potwierdzającą liczbę godzin faktycznie zrealizowanych przez wykonawcę, z którym została zawarta umowa o świadczenia usług.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Brunon Chrzibek


Załącznik do Uchwały Nr 0007.XI.51.2015
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 września 2015 r.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w %

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi


Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

1

2

3

Do 100%

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

Powyżej 101% do 150%

10 %

20%

Powyżej 151% do 200%

30%

40%

Powyżej 201% do 300%

50%

60%

Powyżej 301% do 400%

70%

80%

Powyżej 401%

100%

100%

Ustalając odpłatność za usługi opiekuńcze wzięto pod uwagę kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej, na osobę w rodzinie ( 456,00zł), a także osoby samotnie gospodarujące ( 542,00zł) zróżnicowano wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze.


Uzasadnienie

Prawo do usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczegółowych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Zgodnie z powyższymi informacjami, o których mowa w art. 50 Ustawy o pomocy społecznej, podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe