Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X.92.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień na 2015 r. o kwotę zł 34 500,00

Dz.

Rozdz.

Treść

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

34 500,00

Dochody bieżące

34 500,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

34 500,00

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2015 r. o kwotę zł 34 500,00

Dz.

Rozdz.

Treść

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

34 500,00

01095

Pozostała działalność

34 500,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

34 500,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

34 500,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -współfinansowanie

4 500,00

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

30 000,00

Projekt "Śląska wieś - rozwój przedsiębiorczości"

34 500,00

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2015 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Dz.

Rozdz.

Treść

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

88 000,00

88 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

88 000,00

88 000,00

Wydatki majątkowe

88 000,00

88 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

88 000,00

88 000,00

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie, etap 2

88 000,00

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu

26 000,00

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie

32 000,00

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień

30 000,00

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III.26.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015r. pod nazwą "Wydatki majątkowe w budżecie gminy Strumień na rok 2015" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III.26.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. pod nazwą "Plany finansowe zakładów budżetowych" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III.26.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. pod nazwą "Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

dochody40 794 764,98 zł,

wydatki41 509 769,57 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 715 004,59 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 91 501,64 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 194 502,95 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 429 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.92.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.92.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X.92.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe