Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X.94.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych.1 (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,87 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,57 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% od ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe