Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X.97.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 września 2015r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Strumieniu określającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIX/159/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Rada Miejska w drodze uchwały może określić rodzaje spraw ważnych dla gminy podlegających konsultacji.";

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Konsultacje społeczne prowadzone w formie sondaży internetowych nie mogą trwać krócej niż 7 dni.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe