Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X.99.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie warunków udzielania i stawek bonifikat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 68 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 1b ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. 1. Określa się stawki procentowe bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanych w drodze bezprzetargowej jeżeli nieruchomość jest sprzedawana osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa stanowiąca jej własność lub przedmiot użytkowania wieczystego jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe w wysokości:

1) 50 % - przy płatności jednorazowej;

2) 20 % - przy płatności ratalnej.

2. Warunkiem udzielenia bonifikat jest brak zaległości finansowych względem Gminy Strumień.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe