Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 86/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się strefę płatnego parkowania w centrum miasta Szczekocin obejmującą Rynek tj. Plac Tadeusza Kościuszki oraz Plac Marii Konopnickiej, której granice określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefach płatnego parkowania pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się za parkowanie w następujące dni: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00, za wyjątkiem świąt i dni ustawo wolnych od pracy.

§ 3. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania:

- za pierwsze rozpoczęte 1/2 godziny parkowania 1 zł,

- za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania - 2,00 zł,

- za każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania - 2,00 zł.

§ 4. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł, niezależnie od obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie.

§ 5. 1. Opłatę za parkowanie uiszcza się z góry za przewidywany okres postoju.

2. Opłaty za parkowanie uiszczane będą gotówkowo na ręce uprawionego do ich poboru pracownika Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny (posiadającego stosowny identyfikator inkasenta) niezwłocznie w chwili rozpoczęcia parkowania.

3. Dowodem uiszczenia opłaty będzie potwierdzenie wpłaty, wydane przez inkasenta z odnotowaną datą i godziną rozpoczęcia parkowania, które parkujący umieszcza w pojeździe w widocznym miejscu.

4. Uiszczona opłata uprawnia do postoju pojazdu we wszystkich miejscach strefy płatnego parkowania, do czasu upływu opłaconego okresu.

5. Wniesienie opłaty nie powoduje powstania roszczenia o udostępnienie miejsca parkingowego.

6. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

§ 6. Wprowadza się możliwość opłaty abonamentowej ogólnodostępnej w wysokości 50 zł miesięcznie.

§ 7. 1. Opłatę dodatkową wraz z nieuiszczoną opłatą za parkowanie uiszcza się u inkasenta, w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy

2. Nieuiszczone opłaty za parkowanie i opłaty dodatkowe podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

§ 8. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie następujących pojazdów:

a) taksówek - za postój do 15 minut w związku z oczekiwaniem na pasażera lub wysiadaniem pasażera,

b) pojazdów dostarczających zaopatrzenie do pobliskich sklepów i zakładów usługowych - przez czas rozładunku, nie dłużej niż 30 minut.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczekociny


Jacek Mazanek


Załącznik do Uchwały Nr 86/XIII/2015
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 29 września 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe