Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/93/15 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Świerklaniec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 zz pźń. zm. Dz. U. z 2013 roku poz.645, poz.1318) Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Świerklaniec w zakresie ogólnodostępnych - gminnych placów zabaw, zwanych dalej "obiektami".

§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów:

1) obiekty są powszechnie dostępne dla celów i na potrzeby zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) korzystanie z obiektów przez osoby fizyczne w celach określonych w pkt.1 jest nieodpłatne,

3) korzystanie z obiektów odbywa się na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w §3.

§ 3. Uchwala się:

1. Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Regulamin, o którym mowa w ust.1, podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ustawionej przy Placu zabaw.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Siwy


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/93/15
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 24 września 2015 r.

Regulamin Porządkowy korzystania z Placu zabaw Gminy Świerklaniec

1. Administratorem Placu zabaw jest Urząd Gminy Świerklaniec z siedzibą w Świerklańcu, ul. Młyńska 3, tel. 32 284 48 53, 32 284 48 69 lub 32 284 48 57.

2. Plac zabaw dla dzieci jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.

3. Dzieci w wieku poniżej 7 lat mogą korzystać z Placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

4. Przed rozpoczęciem użytkowania rodzic lub opiekun dziecka powinien sprawdzić i ocenić ogólny stan techniczny urządzenia.

5. O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, w tym uszkodzonych elementach wyposażenia Placu zabaw należy poinformować Administratora Placu.

6. Korzystanie z poszczególnych urządzeń do zabawy znajdujących się na Placu zabaw powinno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka.

7. Z wyposażenia Placu zabaw należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Plac zabaw od godz. 22.00 do godz. 6.00 jest nieczynny.

9. Na terenie Placu zabaw zabrania się:

a) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem Placu zabaw, np. motorów, motorowerów, quadów itp.;

b) uniemożliwiania dzieciom korzystania z Placu zabaw i jego urządzeń oraz przeszkadzania w zajęciach i grze;

c) wprowadzania zwierząt oraz ich przywiązywania do płotu przy wejściu na Plac zabaw;

d) przestawiania zamontowanych urządzeń;

e) wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcji obiektów oraz wykonywania z nich skoków;

10. Użytkownicy korzystają z Placu zabaw na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z Placu zabaw.

12. Wszyscy korzystający z Placu zabaw są zobowiązani do zachowania porządku i czystości oraz bezwzględnego podporządkowania się regulaminowi oraz obowiązującym przepisom prawa w tym w szczególności z ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

13. Za rzeczy pozostawione na terenie Placu zabaw Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

14. Do prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i usługowej w rejonie placu zabaw wymagana jest pisemna zgoda Wójta.

15. W sytuacjach alarmowych należy kontaktować się telefonicznie z właściwymi służbami.

POLICJA - 997

POGOTOWIE - 999

STRAŻ POŻARNA - 998

NUMER RATUNKOWY - 112

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe