Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/98/2015 Rady Gminy Wyry

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyry dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wyry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyry dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wyry, zwanych dalej w niniejszej uchwale "placówkami", a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

§ 2. 1. Podstawą obliczenia dotacji z budżetu Gminy Wyry dla placówek jest:

1) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art.90 ust.2b ustawy o systemie oświaty - kwota równa 75% ustalonych w budżecie Gminy Wyry wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach gminnych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy; z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez Gminę Wyry w danym roku budżetowym.

2) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art.90 ust.2d ustawy o systemie oświaty - kwota równa 40% ustalonych w budżecie Gminy Wyry wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w gminnym przedszkolu, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy; z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez gminę w danym roku budżetowym.

3) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art.90 ust.1a ustawy o systemie oświaty - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko, objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Wyry.

2. Wyliczenia kwot dotacji, o których mowa powyżej na ucznia placówki uprawnionego do otrzymywania dotacji dokonuje dotujący.

3. Podstawą wyliczenia miesięcznej kwoty dotacji w danym roku na jednego ucznia jest budżet Gminy Wyry na dany rok oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wyry w danym roku.

4. Kwota dotacji będzie podlegać przeliczeniu w trakcie roku budżetowego w przypadku zmian w budżecie dotyczących kwot, na podstawie których ustala się wysokość dotacji oraz w przypadku zmiany liczby uczniów w przedszkolach publicznych.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek prowadzących placówki.

2. Podmiot, o którym mowa w ust.1 składa wniosek o udzielenie dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

3. Dotacja, o której mowa w § 2 jest przekazywana miesięcznie z rachunku bankowego Gminy na rachunek bankowy placówki, w terminie do ostatniego każdego miesiąca.

4. Podmiot, o którym mowa w ust.1 zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

5. Dotacja, o której mowa w ust. 3 będzie korygowana o:

1) nadpłaty - wynikające z pobrania w nadmiernej wysokości dotacji w miesiącu poprzednim, stwierdzonej na podstawie przedłożonego rozliczenia dotacji;

2) niedopłaty - wynikające z otrzymania niepełnej wysokości dotacji w miesiącu poprzednim, stwierdzonej na podstawie przedłożonego rozliczenia dotacji.

§ 4. 1. Podmiot prowadzący placówkę zobowiązany jest do informowania dotującego o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca zgodnie z ewidencją prowadzoną w tych placówkach.

2. Podmiot prowadzący dotowaną placówkę zobowiązany jest do składania informacji, o której mowa w ust.1 w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, do Wójta Gminy Wyry.

3. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest w poszczególnych miesiącach na podstawie liczby uczniów wykazywanej w comiesięcznej informacji sporządzanej przez podmiot prowadzący dotowaną placówkę zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 jest zobowiązany ponadto do bieżącego informowania dotującego o liczbie uczniów zamieszkałych poza terenem Gminy Wyry zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Korektę informacji, o której mowa w ust.2 polegającą na zwiększeniu liczby uczniów ujętych w informacji za dany miesiąc można złożyć do ostatniego dnia miesiąca, którego dotacja dotyczy. Wyrównanie kwoty wynikającej z większej liczby uczniów organ dotujący przekaże do ostatniego miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono korektę informacji.

6. Korektę informacji, o której mowa w ust.2 polegającą na zmniejszeniu liczby uczniów ujętych w informacji za dany miesiąc należy złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu faktu zmniejszenia liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia złożenia korekty.

§ 5. 1. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Wyry winna być przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w danym roku budżetowym. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, zgodnie z art.90 ust.3d ustawy o systemie oświaty.

2. Zwrot dotacji następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Podmiot dotowany zobowiązany jest do przechowywania dokumentów wymienionych w ust.3 i 4 przez okres minimum 5 lat od zakończenia danego roku budżetowego.

4. Podmiot dotowany zobowiązany jest do przekazywania dotującemu pisemnego rozliczenia udzielonej dotacji według załącznika nr 4 do uchwały za okresy:

1) kwartalne - w terminie do 5 dnia miesiąca, po zakończeniu każdego kwartału,

2) roczne - w terminie do 10 stycznia roku następnego po danym roku w którym udzielono dotacji.

5. Dotujący dokona weryfikacji ostatecznego rozliczenia wykorzystanej dotacji za okres roczny w terminie do 31 stycznia następnego roku.

6. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną placówkę w trakcie trwania roku budżetowego, dotowana placówka zobowiązana jest przedłożyć pisemne rozliczenie udzielonej dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Wyry, w terminie 15 dni od zakończenia działalności. Przepis ust.4 stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Wójt Gminy Wyry kontroluje prawidłowość pobrania i wykorzystania udzielanych dotacji.

2. Kontrola polega na:

1) sprawdzeniu zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej ze stanem faktycznym;

2) sprawdzeniu prawidłowości przyznania i wykorzystania dotacji;

3) sprawdzeniu zgodności złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji z dokumentacją przebiegu działalności wychowawczo - dydaktycznej i dokumentacją finansowo- księgową;

4) badaniu dokumentów, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości przyznania i wykorzystania dotacji.

3. Kontrolujący, na podstawie wydanego przez Wójta Gminy Wyry upoważnienia, mają prawo wstępu do kontrolowanego oraz do wglądu do prowadzonej dokumentacji i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również żądania wykonania z nich odpisów, wyciągów lub wydruków.

4. Kontrolowany zobowiązany jest sporządzenia i potwierdzenia za zgodność odpisów, wyciągów, zestawień, obliczeń oraz innych dokumentów, a także udziela informacji i wyjaśnień pisemnie lub ustnie do protokołu.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący, a drugi kontrolowany.

6. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego placówkę oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6) wykaz załączników do protokołu;

7) informację o prawie zgłaszania przez kontrolowanego zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

7. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

8. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń lub wyjaśnień co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

9. W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 8, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli. Postanowienia ust. 8 i ust.10 stosuje się odpowiednio.

10. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń lub wyjaśnień w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

11. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli kontrolujący czyni o tym odpowiednią adnotację w protokole.

12. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wójt Gminy Wyry wydaje zalecenia pokontrolne w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli.

14. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela podmiot kontrolowany w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry


Elżbieta Słomka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/98/2015
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/98/2015
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/98/2015
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/98/2015
Rady Gminy Wyry
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe