Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.87.2015 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie statutu Służb Komunalnych Gminy w Lyskach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1
w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut Służbom Komunalnym Gminy w Lyskach, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski oraz Kierownikowi Służb Komunalnych Gminy w Lyskach.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr RG.0007.66.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie statutu Służb Komunalnych Gminy w Lyskach.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lyski


mgr Stanisław Niestrój


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.87.2015
Rady Gminy Lyski
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe