Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI-97-2015 Rady Gminy Nędza

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie nadania nazwy placowi na terenie sołectwa Nędza

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ,art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

Rada Gminy Nędza

uchwala, co następuje:

§ 1. W sołectwie Nędza placowi położonemu przy ulicy Jana III Sobieskiego naprzeciw budynku Urzędu Gminy w Nędzy oznaczonemu jako działka Nr 145/3 nadaje się nazwę PLAC KSIĘDZA JÓZEFA DAMKA .

§ 2. Szczegółową lokalizację placu ,o którym mowa w § 1 przedstawia mapka ,stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła


Załącznik do Uchwały Nr XVI-97-2015
Rady Gminy Nędza
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe