Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 201/XIII/2015 Rady Miasta Rybnika

z dnia 1 października 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l i 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej
oraz Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika

uchwala :

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej opłatą, uiszcza się z dołu raz na kwartał, do 20 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału, tj.

a) za I kwartał do 20 marca danego roku,

b) za II kwartał do 20 czerwca danego roku,

c) za III kwartał do 20 września danego roku,

d) za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.

2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w ust. 1.

3. W przypadku zwiększenia wysokości opłaty w ostatnim miesiącu kwartału możliwe jest uregulowanie dopłaty za ten miesiąc wraz z opłatą za kolejny kwartał.

§ 2. Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uiszcza się z góry, w terminie do 20 września danego roku.

§ 3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 2, upływa 20 września 2016 roku.

§ 4. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Miasta lub w punktach kasowych, prowadzonych przez podmiot zewnętrzny, w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Rzecznej 8 i ul. Bolesława Chrobrego 2.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 567/XXXVIII/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 września 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 5908).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Adam Fudali

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe