Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI.165.2015 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie nadawania tytułów "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" i "Zasłużony dla Miasta Wojkowice"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Wojkowice uchwala:

§ 1. Przyjmuje się regulaminy nadawania tytułu: "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" i "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 3. Traci moc Uchwała nr X/46/2007 z dnia 25 czerwca 2007, w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa Miasta Wojkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.165.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 28 września 2015 r.

Regulamin nadawania tytułu:

"Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice"

§ 1. 1. Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania nadawanym przez Radę Miasta Wojkowice w drodze uchwały.

2. Nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" wiąże się z wręczeniem okolicznościowej statuetki i aktu nadania.

3. Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" może nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom.

4. Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.

5. Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" może być nadany pośmiertnie, za zasługi, o których mowa jest w § 3 niniejszego regulaminu

§ 2. Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" nadaje się osobom fizycznym, które nie są mieszkańcami miasta Wojkowice.

§ 3. 1. Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" może otrzymać osoba, która w sposób szczególny zasłużyła się dla Miasta w zakresie:

1) promocji miasta na terenie kraju i za granicą,

2) za wyjątkowe czyny odwagi i poświęcenia dla dobra miasta i ogółu jego mieszkańców,

3) rozwoju miasta,

4) osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, kulturalnych, gospodarczych.

§ 4. 1. Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" nadaje Rada Miasta w Wojkowicach, po zaopiniowaniu przez Komisję Edukacji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Wojkowicach.

2. Imienne wnioski o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu, na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wojkowicach mogą składać:

1) Burmistrz Miasta Wojkowice,

2) partie polityczne,

3) stowarzyszenia,

4) organizacje społeczne

5) komisje Rady Miejskiej w Wojkowicach,

3. Wnioski można składać raz w roku, każdorazowo do 31 października.

4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wojkowicach przekazuje wnioski, które wpłynęły, celem zaopiniowania, do Komisji Edukacji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa.

5. Komisja Edukacji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa po zaopiniowaniu wniosków, ustala i przedstawia Radzie Miejskiej w Wojkowicach listę kandydatów do nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice".

§ 5. Wręczenia tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Wojkowicach wraz z Burmistrzem Miasta Wojkowice w trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej bądź innej stosownej uroczystości, odbywającej się na terenie Miasta Wojkowice.

§ 6. Wyróżnieni tytułem 'Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" mogą uczestniczyć na prawach honorowych gości w:

1) Sesjach Rady Miasta Wojkowice

2) Nieodpłatnie w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i innych, które są organizowane przez Miasto Wojkowice.

WZÓR

Załącznik do Regulaminu nadawania tytułu

"Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice''

WNIOSEK

o nadanie tytułu

"Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice"

1. Dane osobowe kandydata:

Imiona i nazwisko ..........................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia ................................................................................................................

Adres zamieszkania

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Opis zasług kandydata uzasadniający złożenie wniosku:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Dane wnioskodawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wojkowice, dnia ...................... ........................................................

pieczęć i podpis wnioskodawcy

4. Wnioskodawca oświadcza, że uzyskał zgodę kandydata na kandydowanie do tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Wojkowice" i przetwarzanie jego danych osobowych.

Wojkowice, dnia ...................... ........................................................

pieczęć i podpis wnioskodawcy


5. Opinia Edukacji Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa:


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wojkowice, dnia ....................... ............................................................

podpis Przewodniczącego
Komisji Edukacji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.165.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 28 września 2015 r.

Regulamin nadawania tytułu:

"Zasłużony dla Miasta Wojkowice"

§ 1. 1. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" jest nadawany osobom, które zasłużyły się w sposób szczególny dla Miasta Wojkowice poprzez działalność społeczną i zawodową, przyczyniając się do rozwoju i promocji Miasta i jest nadawany przez Radę Miejską Wojkowice w drodze uchwały.

2. Nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" wiąże się z wręczeniem odznaki.

3. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" może być nadawany także osobom, które wykazały się niezwykłą odwagą, która przyczyniła się do uratowania czyjegoś życia, zdrowia lub mienia mieszkańców Miasta Wojkowice

4. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" może być nadany także osobom prawnym, organizacjom pozarządowym i innym instytucjom w określonych §3 kategoriach.

§ 2. 1. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" jest nadawany tylko tej samej osobie jeden raz.

§ 3. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" przyznaje się w następujących kategoriach:

1) Kultura,

2) Sport,

3) Nauka,

4) Gospodarka,

5) Działalność społeczna i charytatywna,

6) W obronie bezpieczeństwa, życia lub zdrowia.

§ 4. 1. Pisemne wnioski o nadanie tytułu i odznaki "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wojkowicach mogą składać:

1) Burmistrz Miasta Wojkowice

2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Wojkowicach

3) partie polityczne,

4) stowarzyszenia,

5) organizacje społeczne

6) komisje Rady Miasta Wojkowice,

2. Wnioski można raz w roku do 31 października.

3. Pisemny wniosek o nadanie tytułu i odznaki "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" dla osoby fizycznej powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata,

2) opis zasług, uzasadniających przyznanie tytułu.

4. Wniosek o nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" osobom prawnym, organizacjom pozarządowym i innym instytucjom powinien zawierać ich:

1) nazwę,

2) siedzibę,

3) charakterystykę działalności,

4) uzasadnienie wniosku

§ 5. Komisją właściwą dla rozpatrzenia wniosków w sprawie nadania tytułu i odznaki "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" jest Komisja Edukacji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Wojkowicach.

§ 6. Wręczenia tytułu i odznaki "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" dokonuje Przewodniczący Rady Miasta Wojkowice wraz z Burmistrzem Miasta Wojkowice w trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej w Wojkowicach bądź w trakcie innej stosownej uroczystości, odbywającej się na terenie Miasta Wojkowice.

§ 7. Rada Miejska w Wojkowicach może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu i odznaki "Zasłużony dla Miasta Wojkowice" na wniosek osób, o których mowa w § 4 w przypadku stwierdzenia, że nadanie nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd lub utytułowany dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny przyznanej godności.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe