Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/71/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie pozbawienia drogi 1450 S Kamesznica - Koniaków w Koniakowie kategorii drogi powiatowej celem zaliczenia jej przez właściwy organ do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595.) w związku z art. 10 ust. 1-2 oraz art. 6a ust. 2 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 460).

Rada Powiatu Cieszyńskiego

w porozumieniu z Zarządem Województwa Śląskiego i po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Istebna oraz opinii Zarządu Powiatu w Bielsku Białej, Zarządu Powiatu w Pszczynie, Zarządu Powiatu w Żywcu, Prezydenta Miasta Bielsko - Biała i Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

§ 1.

Pozbawić drogę powiatową 1450 S Kamesznica - Koniaków w Koniakowie na odcinku od skrzyżowania z DW 943 do granicy powiatu o długości 0,91 km kategorii drogi powiatowej.

§ 2.

Przebieg drogi, o której mowa w §1, przedstawia załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Bacza


Załącznik do Uchwały Nr X/71/15
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe