Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/83/2015 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zaliczenia drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 72 k.m. 44; 30/1 k.m. 43 oraz 54 k.m. 57 położona w granicach administracyjnych Będzina, do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Będzińskiego:

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych, drogę oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 72 k.m. 44; 30/1 k.m. 43 oraz 54 k.m. 57 położona w granicach administracyjnych Będzina, stanowiącą własność Gminy Będzin. Przebieg przedmiotowej drogi został określony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Krzysztof Dudziński


Uzasadnienie

W celu prawidłowego administrowania nowymi drogami, konieczne jest ich zaliczenie do kategorii dróg gminnych.Z zapisów ustawy o drogach publicznych wynika, że Rada Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu może zaliczyć drogi służące miejscowym potrzebom do kategorii dróg gminnych. Nadanie przedmiotowej kategorii drogi pozwoli na efektywne planowanie ich remontów i modernizacji.


Załącznik do Uchwały Nr XII/83/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał nr 1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe