Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/87/2015 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Tekst pierwotny

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina uchwala:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin, obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą iloczyn tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i wskaźnika obniżki określonego w § 1 ust. 2-8 niniejszej uchwały, z zaokrągleniem uzyskanej wartości do liczby całkowitej w dół (dla wartości do 0,5 po przecinku) lub w górę (dla wartości od 0,51 po przecinku).

2. Wskaźnik obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół liczących:

1) do 6 oddziałów - 0,70,

2) od 7 do 10 oddziałów - 0,75,

3) od 11 do 15 oddziałów - 0,80,

4) od 16 do 26 oddziałów - 0,85,

5) 27 i więcej oddziałów - 0,90.

3. Wskaźnik obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów przedszkoli liczących:

1) 1 oddział - 0,60,

2) 2 oddziały - 0,65,

3) 3 oddziały - 0,70,

4) 4 oddziały - 0,75,

5) 5 oddziałów - 0,80,

6) 6 i 7 oddziałów - 0,85,

7) 8 i więcej - 0,90.

4. Wskaźnik obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora placówki oświatowo-wychowawczej - 0,80.

5. Wskaźnik obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektora szkoły (do 9 oddziałów) z 1 stanowiskiem wicedyrektora - 0,45.

6. Wskaźnik obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektora szkoły (od 10 oddziałów) z 1 stanowiskiem wicedyrektora - 0,55.

7. Wskaźnik obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektora szkoły (do 26 oddziałów) z 2 stanowiskami wicedyrektora - 0,55.

8. Wskaźnik obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektora szkoły (od 27 oddziałów) z 2 stanowiskami wicedyrektora - 0,60.

9. Wskaźnik obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektora przedszkola - 0,50.

10. Wskaźnik obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektora szkoły i przedszkola, w których na stanowisko dyrektora powołano osobę niebędącą nauczycielem - 0,65.

11. Wskaźnik obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektora placówki oświatowo-wychowawczej - 0,30.

12. Wskaźnik obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektora placówki oświatowo-wychowawczej, w której na stanowisko dyrektora powołano osobę niebędącą nauczycielem - 0,35.

§ 2. 1. Obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w § 1 przysługuje od dnia objęcia stanowiska.

2. Ustalony dla dyrektorów w § 1 ust. 2, 3 i 4 tygodniowy obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przysługuje również wicedyrektorom lub nauczycielom, którzy zastępują nieobecnego dyrektora. Jeżeli powierzenie zastępstwa nie nastąpiło od pierwszego dnia danego miesiąca, to obniżka ta obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo.

§ 3. Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin na stanowiskach niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, w następującej wysokości:

1.

Pedagodzy

22

2.

Psycholodzy

22

3.

Logopedzi

22

4.

Nauczyciele prowadzący zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

22

5.

Nauczyciele - doradcy zawodowi prowadzący zajęcia związane z wyborem przez ucznia kierunku kształcenia i zawodu

26

6.

Nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym prowadzący w przedszkolach zajęcia w oddziałach integracyjnych i specjalnych

18

7.

Nauczyciele specjaliści prowadzący indywidualne zajęcia rewalidacyjne - korekcyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne

18

§ 4. 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze o różnym tygodniowym wymiarze godzin wynikającym z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela oraz z § 3 niniejszej uchwały, zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin zajęć, gdy suma ilorazów realizowanych przez niego godzin zajęć na danym stanowisku i liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych na danym stanowisku nie jest mniejsza niż jeden.

2. Tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się jako wynik dzielenia liczby realizowanych godzin zajęć przez sumę ilorazów realizowanych przez niego godzin zajęć na danym stanowisku i liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych na danym stanowisku. Uśrednioną tygodniową liczbę godzin ustala się według następującego wzoru: W=(X1 + X2 + Xn) / (X1 / Y1 ) + (X2 / Y2 ) + (Xn / Yn), gdzie: W - oznacza uśredniony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela, X1 , X2 , Xn - oznacza liczbę godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi, Y1 , Y2 , Yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony dla stanowiska w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela oraz w niniejszej uchwale.

3. Tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa w ust. 2 niniejszej uchwały, zaokrągla się do pełnych godzin w dół (dla wartości do 0,5 po przecinku) lub w górę (dla wartości od 0,51 po przecinku).

4. Wszystkie godziny realizowane powyżej ustalonej zgodnie z ust. 2 niniejszej uchwały tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 6. Tracą moc uchwały: uchwała Nr XXI/234/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz uchwała Nr LVI / 974 / 2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 września 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXI/234/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 listopada 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Krzysztof Dudziński


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami) upoważnia organy prowadzące przedszkola, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze do określenia w formie prawa miejscowego zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. Nowa uchwała Rady Miejskiej Będzina w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć godzin niektórych nauczycieli nie zmienia w zasadniczy sposób zapisów dotychczas obowiązującej uchwały, doprecyzowuje jedynie niektóre ustalenia adresowane do kadry kierowniczej w szkołach i przedszkolach, zmienia sposób ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektorów, porządkuje tygodniowy wymiar godzin zajęć - zatrudnionych w będzińskich przedszkolach i szkołach - pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli w oddziałach integracyjnych, specjalistów od gimnastyki korekcyjnej i zajęć terapeutyczno-rewalidacyjnych. Dodatkowo niniejsza uchwała określa szczegółowo sposób ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe