Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/71/15 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Określić roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,80 zł,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni - 4,30 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,26 zł;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,73 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 21,92 ,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,19 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,58 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,61 ;

3) od budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,24 zł,

4) od garaży poza budynkiem mieszkalnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,24 zł,

5) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części:

1) wykorzystywane na statutowe potrzeby w zakresie niezawodowej / społecznie świadczonej ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także będących przedmiotem najmu i dzierżawy;

2) zajęte na potrzeby zbiorów bibliotecznych;

3) zajęte pod cmentarze.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem "dr" zajęte pod drogi wewnętrzne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/135/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 4224).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe