Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Gminy Lubomia

z dnia 8 października 2015r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportowego na terenie Gminy Lubomia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 27 ust. 1 i 2. art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r, o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1484), po przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określić warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego gminy, określonego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późń. zm).

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do udzielenia dotacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie innych odrębnych przepisów.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową określoną w art. 126 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późń. zm.)

2) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, który w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w §5,

3) klubie sportowym - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.).

§ 3.

Klubowi sportowemu działającemu na obszarze Gminy Lubomia, nie działającemu w celu osiągnięcia zysku może być przyznana dotacja z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późń. zm.)

§ 4.

Dotacje dla klubów sportowych przyznawane są w ramach środków finansowych uchwalanych w budżecie gminy na ten cel.

§ 5.

Jako cel publiczny w rozumieniu niniejszej uchwały należy rozumieć :

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i mieszkańców gminy,

2) zwiększenie dostępu społeczności lokalnej do działalności sportowej.

3) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

4) rozwój sportowy dzieci i młodzieży,

5) upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Lubomia,

6) utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej.

§ 6.

Dotacja powinna służyć realizacji celu publicznego i może być przeznaczona w szczególności na :

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie i modernizację posiadanego sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportowej lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych oraz pokrycia kosztów remontów bieżących,

5) wynagradzania kadry szkoleniowej,

6) organizację imprez sportowych.

7) dożywianie zawodników biorących udział w zawodach sportowych oraz zajęciach treningowych.

§ 7.

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :

1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodników tego klubu,

2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

3) kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,

4) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,

5) kosztów transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

6) innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w §6.

§ 8.

1. Dotacja na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu może być przyznawana przez Wójta Gminy Lubomia na wniosek klubu sportowego.

2. Wniosek winien być złożony w terminach :

- do dnia 9 listopada 2015 r.

- do dnia 15 sierpnia każdego roku następnego, w którym projekt ma być realizowany.

3. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień jego wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy w Lubomi, przy ul. Szkolnej 1

4. Wzór wniosku, o przyznaniu dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Wójt Gminy Lubomia może wezwać klub sportowy do uzupełnienia złożonego wniosku.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Lubomia wyznacza termin, nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni i wzywa klub sportowy do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

8. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego,

2) koszt realizacji projektu oraz wysokość planowanych środków własnych zaangażowanych w jego realizację,

3) ilość osób objętych programem szkolenia sportowego i jego cykliczność,

4) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu projektu,

5) posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe umożliwiające realizację projektu,

6) koszty utrzymania bazy sportowo - rekreacyjnej

7) prawidłowość i terminowość rozliczenia projektów realizowanych przez klub sportowy w latach poprzednich.

§ 9.

1. Po rozpatrzeniu wniosków planowane kwoty dotacji Wójt Gminy Lubomia wprowadza do projektu uchwały budżetowej.

2. Po podjęciu uchwały budżetowej, Wójt Gminy Lubomia zawiadamia zainteresowane kluby sportowe o przyznaniu kwoty dotacji na realizację projektów lub o odmowie przyznania dotacji, wzywa w miarę potrzeby do dostosowania kosztorysów lub zakresu zadań do kwot przyznanych dotacji.

3. Wójt Gminy Lubomia poda do publicznej wiadomości informację o przyznanych dotacjach poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10.

1. Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja Wójt Gminy Lubomia zawiera w formie pisemnej umowę na czas realizacji projektu.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać elementy określone w art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późń. zm.)

3. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny kosztorys projektu zaakceptowany przez Wójta Gminy Lubomia.

§ 11.

Dotacja będzie przekazana po podpisaniu umowy na zasadach w niej określonych.

§ 12.

1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Klub sportowy otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia półrocznego i rocznego sprawozdania z realizacji projektu w terminach wskazanych w umowie.

3. Dotacja nie może być wykorzystana na inne cele niż określone w umowie.

§ 13.

1. Wójt Gminy Lubomia poprzez upoważnione osoby może kontrolować realizację projektu w szczególności:

1) stan realizacji projektu,

2) efektywność i rzetelność jego wykonania,

3) prawidłowość wykorzystania dotacji,

4) sposób prowadzenia dokumentacji finansowej w zakresie wykorzystania dotacji,

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie Wójta Gminy Lubomia.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


Andrzej Godoj


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Gminy Lubomia
z dnia 8 października 2015 r.

…………………………….

(pieczęć klubu sportowego)

WNIOSEK

O przyznaniu dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportowego na terenie Gminy Gorzyce pod nazwą :

……………………………………………………….

W okresie od…………………… do ………………….

WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI…………….

1. DANE NA TEMAT KLUBU SPORTOWEGO

1) Pełna nazwa :

2) Forma prawna:

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze*

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzeniu

5) Nr NIP………… nr REGON……………….

6) Dokładny adres : miejscowość ……………………….., ulica………………….

gmina…………. powiat………………… województwo………….

7) tel………………………………. fax …………………….. e-mail……………

8) Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na którym ma być przekazana dotacja :

………………………………………………………………………………………..

9) Nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisania umowy o dotację :

…………………………………………………………………………………………

10) Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku o dotację, numer tel.

………………………………………………………………………………………..

11) Przedmiot działalności statutowej :

12) Prowadzone sekcje sportowe zgłoszone do rozgrywek ligowych :

2. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

1. Nazwa projektu

2. Miejsce wykonania projektu

3. Cel projektu

4. Opis grupy adresatów projektu

5. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu (spójny z kosztorysem)

6. Harmonogram planowanych działań

Lp.

Poszczególne działania w zakresie realizacji projektu

Termin realizacji

Miejsce

Liczba uczestników

1.

2.

3.

4.

3. PRZWIDZIANE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

1. Wnioskowana kwota dotacji (w zł) …………………………………….

Udział kwoty dotacji w całości kosztów projektu (w %) …………………………..

2. Środki finansowe własne (w zł)……………………………………………

Udział środków własnych w całości kosztów projektu (w %) …………………………

3. Środki finansowe z innych źródeł (np. sponsorzy, środki z innych dotacji lub funduszy strukturalnych) (w zł)…………………………

Udział środków z innych źródeł w całości kosztów projektu (w %)………………………….

4. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU

1. Wysokość wnioskowanej dotacji……………………………. słownie…………………

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.

Rodzaj kosztów, na które przeznaczona zostanie dotacja

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy

Rodzaj miary

Koszt całkowity (w zł)

Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

OGÓŁEM

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. INNE WYBRANE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

1. Zasoby kadrowe klubu sportowego - przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu.

2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu finansowanego ze środków publicznych.

Oświadczam (-my), że :

1) Proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności klubu sportowego,

2) W ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,

3) Klub sportowy jest związany niemniejszym, wnioskiem przez okres od dnia………….

4) Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

………………………………….

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób

upoważnionych do składania oświadczenia

woli w imieniu Klubu Sportowego)

………………………………………………

(pieczęć Klubu sportowego)

Załącznik do wniosku :

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.

3. Kserokopie aktualne posiadanych ważnych licencji potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Poświadczenie złożenia oferty

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

*Niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Gminy Lubomia
z dnia 8 października 2015 r.

…………………………….

(pieczęć klubu sportowego)

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE/ROCZNE*

z wykonania projektu rozwoju sporu na terenie Gminy Lubomia pod nazwą:

…………………………………………………………………….

W okresie od……….……….. do…………………..

Określonego w umowie nr…………..………………

Zawartej w dniu…………………………….pomiędzy:

Gminą Lubomiaa………………………………………

(nazwa klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania:…………………………………….

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1.1 Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku?

Jeśli nie - dlaczego?

1.2 Opis wykonania projektu oraz rezultatów działań wśród adresatów.1

1.3 Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach projektu, (należy użyć tych samych miar, które były zapisane we wniosku w części II pkt 6)

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

2.1 Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.

Rodzaj kosztów( koszty merytoryczne związane z realizacją projektu

Plan (zgodnie z umową)

Bieżący okres sprawozdawczy

Poprzednie okresy sprawozdawcze

(narastająco)*

Całość zadania (zgodnie z realizacją)

Koszt całkowity

W tym z dotacji

Koszt całkowity

W tym z dotacji

Koszt całkowity

W tym z dotacji

Koszt całkowity

W tym z dotacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ogółem

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji dotacji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 Zestawienie faktur (rachunków)2

Lp.

Numer dowodu księgowego (np. faktury, rachunku)

Numer pozycji kosztorysu

Data dowodu księgowanego

Nazwa wydatku

Kwota (zł)

Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)

Data zapłaty

Część III. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Lp.

Źródło finansowania projektu

Wykorzystana kwota (w zł)

Udział w całości kosztów (%)

1.

Dotacja celowa

2.

Środki własne

3.

Środki z innych źródeł

Część IV. Dodatkowe informacje

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki:3

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam (-my), że :

1) Od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego,

2) Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4) Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

………………………………….

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób

upoważnionych do składania oświadczenia

woli w imieniu Klubu Sportowego)

………………………………………………

(pieczęć Klubu sportowego)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

1 Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach, stopień ich realizacji zawarty w projekcie. W opisie koniecznie jest uwzględnianie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw. Ponadto należy określić wpływ podejmowanych działań na grupę adresatów projektu.

2 Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona pieczęcią klubu sportowego oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje : z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie były przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych klubu sportowego

Do sprawozdania załączyć należy kserokopię faktur (rachunków) potwierdzone za zgodność z oryginałem.

3 Do sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały dokumentujące działania faktyczne podjęte przy realizacji projektu (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

*Niepotrzebne skreślić

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe