Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

z dnia 12 października 2015r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich PLH240008

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich PLH240008, zwanego dalej "obszarem Natura 2000", położonego w gminie: Brenna w powiecie cieszyńskim.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach


mgr Bernard Błaszczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222, 1045 i 774.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 12 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Opis granic obszaru Natura 2000 w postaci współrzędnych punktów załamania granicy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 12 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Mapa obszaru NATURA2000


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 12 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunku i jego siedlisk będącego przedmiotami ochrony


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 12 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Cele działań ochronnych


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 12 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania


Uzasadnienie

do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich PLH240008.

Zgodnie z art. 28 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) dla obszaru Natura 2000 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony utworzono obszar Natura 2000.

Decyzją Komisji Europejskiej 2008/218/WE z 25 stycznia 2008 r. obszar Kościół w Górkach Wielkich został zatwierdzony jako mający znaczenie dla Wspólnoty.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych opracowanym w lipcu 2004 r. (zaktualizowanym w październiku 2013 r.) obszar Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich PLH240008 został wyznaczony do ochrony gatunków nietoperzy:

- 1303 podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros),

- 1324 nocek duży (Myotis myotis).

Projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich PLH240008 został przygotowany zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34 poz. 186 z późn. zm.).

Ponieważ w granicach obszaru Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich PLH240008 nie ma krajowej formy ochrony przyrody (parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody) nie zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody tj. możliwość odstąpienia od sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 lub jego części.

Plan Zadań Ochronnych będący przedmiotem niniejszego zarządzenia został przygotowany z uwzględnieniem zapisów Standardowego Formularza Danych dla przedmiotowego obszaru oraz wszystkich dostępnych danych i materiałów, a w szczególności opracowań:

- Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 2004. Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 6., s. 500. Ministerstwo Środowiska, Warszawa

- Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa

- Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa

- Orłowska A. (red). 2012. Gatunki nietoperzy występujące w Polsce. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa

- Lesiński G., Ignaczak M., Kowalski M. 2011. Increasing bat abundance in a major winter roost in central Poland over 30 years. Mammalia 75: 163-167

- Sachanowicz K., Ciechanowski M. 2005, 2008. Nietoperze Polski. MULTICO Oficyna Wydawnicza Warszawa

- Kowalski M., Lesiński G. (red.) 2000. Poznajemy nietoperze. ABC wiedzy o nietoperzach, ich badaniu i ochronie. OTON, Warszawa

- Mysłajek R. W., Nowak S., Kurek K. 2008. Nietoperze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Poradnik ochrony. Stowarzyszenie dla Natury "Wilk", Cieszyn.

Zapisy Planu Zadań Ochronnych sformułowano z uwzględnieniem ustaleń dotyczących stanu ochrony podkowca małego i nocka dużego dokonanych na podstawie dostępnych danych.

Potwierdzono występowanie wyżej wymienionych gatunków we właściwym stanie ochrony.

Mając na względzie uwarunkowania formalne i merytoryczne w Planie Zadań Ochronnych określono:

1. Zagrożenia dla przedmiotów ochrony.

W odniesieniu do przedmiotów ochrony nie stwierdzono istniejących zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu ochrony gatunków nietoperzy zakładających kolonie letnie na strychu Kościoła w Górkach Wielkich. Na podstawie faktycznego stanu siedliska, a także obecnych tendencji w użytkowaniu gruntów i zagospodarowaniu terenów wokół kościoła parafialnego w Górkach Wielkich ustalono, że wśród zidentyfikowanych zagrożeń potencjalnych głównym czynnikiem są ewentualne, niewłaściwie przeprowadzane prace remontowe strychu (stanowiącego letnie schronienie nietoperzy) i dachu kościoła w Górkach Wielkich. Niepokojenie nietoperzy w okresie rozrodczym związane z prowadzeniem prac konserwacyjnych może spowodować porzucenie tego obiektu. Duży wpływ na wielkość populacji może mieć również stosowanie chemicznych środków konserwujących elementy konstrukcji dachu, które źle dobrane mogą prowadzić do zatrucia osobników. Ważnym elementem jest także utrzymanie odpowiedniej wielkości otworu wlotowego (o średnicy powyżej 12 cm) ponieważ podkowce małe nie potrafią przysiadać i wciskać się przez szczeliny. Tak samo istotne jest zewnętrzne oświetlenie kościoła obejmujące także wloty dla nietoperzy. Światło odstrasza nietoperze, wskutek czego nie będą one korzystać z takiego otworu wlotowego i w konsekwencji porzucą schronienie. Nie bez znaczenia jest również właściwe prowadzenie działań ochronnych na strychu i wieży kościoła ze względu na ich wpływ na stopień akceptacji społecznej dla obecności nietoperzy w obszarze. Bardzo ważne z punktu widzenia zachowania liczebności populacji jest utrzymanie zwartych ciągów zadrzewień i zakrzewień - czyli tras migracji nietoperzy do miejsc żerowisk w bezpośrednim otoczeniu kolonii. Słaby zasięg echolokacji podkowca pozwala mu na sprawne poruszanie się w środowisku zamkniętym, jednak praktycznie uniemożliwia pokonywanie otwartej przestrzeni. W takim przypadku zwierzęta przelatują odsłonięte odcinki tuż nad ziemią, co może jednak być dla nich barierą trudną i niebezpieczną (z uwagi na drapieżniki) do pokonania. Wycięcie nawet jednego drzewa z wykorzystywanego ciągu komunikacyjnego może spowodować opuszczenie schronienia. Istotny wpływ na zachowanie populacji mogą mieć zatem działania związane z usuwaniem szaty roślinnej wzdłuż rzeki Brennicy i innych cieków, które pełnią rolę żerowiska oraz stanowią trasy migracji nietoperzy. Do redukcji populacji podkowca małego może prowadzić ewentualna intensyfikacja stosowania środków chemicznych w sąsiedztwie kościoła oraz na trasach korytarzy migracyjnych. Wiąże się to bezpośrednio z redukcją bazy pokarmowej przez zatrucie owadów insektycydami. Zagrożenie to jest szczególnie istotne z punktu widzenia ochrony podkowca małego ze względu na fakt, iż jedną ze stosowanych przez niego metod żerowania jest zbieranie owadów bezpośrednio z powierzchni liści. Zagrożeniom przyporządkowano kody i opisy z Listy Referencyjnej Zagrożeń, Presji i Działań.

2. Cele działań ochronnych.

Mając na uwadze zidentyfikowane zagrożenia potencjalne oraz ich wpływ na ocenę stanu ochrony siedliska i gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Kościół w Górkach Wielkich, głównym celem działań ochronnych jest utrzymanie obecnego stanu ochrony gatunku w obszarze. Będzie to możliwe do osiągnięcia jeżeli zostanie utrzymany pozytywny stosunek użytkowników obiektu do okresowej obecności nietoperzy. W tym celu należy systematycznie stosować tzw. dobre praktyki prowadzące do zmniejszenia uciążliwości związanych z bytowaniem kolonii w obiekcie.

3. Działania ochronne.

Aby osiągnąć wymienione wyżej cele, działania ochronne muszą skupiać się na utrzymaniu drożności wlotów na wieży i na strychu kościoła wraz z oceną stanu ich zaciemnienia. Ponadto zaplanowano działania związane z ochroną czynną zapewniające utrzymanie pozytywnego stosunku użytkowników obiektu stanowiącego schronienie gatunków będących przedmiotem ochrony do ich obecności. Będzie to osiągane poprzez zabezpieczenie podłogi poddasza i szczytu wieży folią paroprzepuszczalną oraz systematyczne usuwanie guana gromadzącego się na strychu kościoła. Przewidziano również ocenę stanu ochrony siedliska i gatunków podczas letniego okresu rozrodczego nietoperzy. Monitoring letni zaplanowano z uwzględnieniem parametrów i wskaźników Państwowego Monitoringu Środowiska co najmniej dwukrotnie w okresie obowiązywania planu w okresie 15.04 - 15.09. Taka częstotliwość monitoringu letniego wynika z konieczności pozyskania na ten cel środków z funduszy celowych. Zaznaczyć należy, że dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach dotyczy wartości do 80% kosztów zadania, natomiast pozostałe 20% kosztów winno zostać zapewnione w budżecie RDOŚ Katowice.

Podstawową przesłanką wyznaczenia obszaru Kościół w Górkach Wielkich była ochrona populacji letniej kolonii rozrodczych podkowca małego i nocka dużego. W odniesieniu do tych gatunków zaplanowano szereg działań mających na celu utrzymanie we właściwym stanie ochrony przedmiotowych kolonii. Wiedza zdobyta na potrzeby sporządzania obecnego Planu Zadań Ochronnych była wystarczająca dla ustalenia zakresu działań zmierzających do osiągnięcia założonego celu.

Ponadto wskazano na konieczność prowadzenia dalszych badań mających na celu rozpoznanie innych potencjalnych kolonii letnich w analizowanym obszarze oraz prowadzenia dalszych badań zmierzających do umiejscowienia zimowisk, a co za tym idzie tras przelotów nietoperzy pomiędzy stwierdzonymi koloniami letnimi, a żerowiskami i zimowiskami.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dostępnych dokumentów planistycznych nie stwierdzono potrzeby zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

W wyniku prac nad planem zadań ochronnych dla przedmiotowego obszaru stwierdzono, że nie jest konieczne sporządzenie Planu Ochrony dla obszaru specjalnej ochrony siedlisk Kościół w Górkach Wielkich PLH240008 z uwagi na zaplanowane działania ochronne oraz zakres wskazanego uzupełnienia stanu wiedzy.

Przebieg granic obszaru Kościół w Górkach Wielkich przedstawiono na załączniku mapowym oraz opisano w oparciu o 14 punktów węzłowych, dla których podano długość i szerokość geograficzną w układzie PL-1992 (zał. 1 i 2 do Zarządzenia).

Ocena skutków regulacji.

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt prawny.

Akty prawny oddziałuje na zarządców gruntów i mieszkańców gminy Brenna.

2. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i jednostki samorządu

terytorialnego.

Koszty realizacji działań przewidzianych w planie będą pokrywane z funduszy celowych pozyskanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach.

3. Konsultacje.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zapewniła możliwość aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych w trakcie całego procesu wypracowywania ustaleń planu zadań ochronnych - do prac nad planem zostali zaproszeni przedstawiciele gminy, starostwa, gospodarujący wodami, a także naukowcy i przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych. Przygotowując projekt zarządzenia wzięto także pod uwagę wnioski i uwagi zgłoszone przez ww. zainteresowanych. Mając na względzie art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Kościół w Górkach Wielkich PLH240008 podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, a także poinformowanie właściwych terenowo jednostek samorządowych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, organizacji pozarządowych oraz pozostałych zidentyfikowanych zainteresowanych. Informację o sporządzeniu projektu przedmiotowego zarządzenia podano do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 7 maja 2015 r. W obwieszczeniu poinformowano o możliwości i sposobie zgłaszania uwag podając, że winny być one wnoszone do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie 21 dni. Obwieszczenie to zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, a także przekazano do właściwego miejscowo Urzędu Gminy w Brennej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do projektu zarządzenia. W związku z art. 59 ust. 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U z 2015 r. poz. 525) przedmiotowy plan zadań ochronnych, jako akt prawa miejscowego został uzgodniony przez Wojewodę Śląskiego pismem z 7 września 2015 r. Nr: IFIII.710.24.2015.

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy.

Akt normatywny może mieć wpływ na rynek pracy m.in. poprzez generowanie zapotrzebowania na usługi w zakresie realizacji zadań ochrony czynnej. W toku prac nad planem nie zidentyfikowano czynników mogących blokować realizację strategii rozwoju gospodarczego regionu wynikających z obowiązujących dokumentów.

5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym na funkcjonowanie

przedsiębiorstw.

Akt normatywny nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny.

Akt normatywny nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe