Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr DBB-763-7-1/15 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

z dnia 12 października 2015r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna przeprowadzonych w dniu 11 października 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna przeprowadzonych w dniu 11 października 2015 r.

Część I.
Dane ogólne

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.

2. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów przez 1 komitet wyborczy.

3. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 6, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w tym okręgu. Na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego głosowania nie przeprowadza się, jeżeli w okręgu wyborczym w wyborach do rady zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, a za wybranego radnego terytorialna komisja wyborcza uznaje zarejestrowanego kandydata.

4. Wybrano 1 radnego.

Część II.
Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr 6

1. Liczba wybieranych radnych wynosiła 1.

2. Wybory odbyły się.

3. Głosowania nie przeprowadzono.

4. Radnym został wybrany:

z listy nr 1 KWW JANA BOCKA

BOCEK Jan

5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej


Elżbieta Libera-Niesporek


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe