Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DKT-712-28/15 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 13 października 2015r.

w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z listy kandydatów na radnych nr 4 KW Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Sejmiku Województwa Śląskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Pani Gabrieli Teresy Lenartowicz wybranej z listy kandydatów na radnych nr 4 KW Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Sejmiku Województwa Śląskiego, Komisarz Wyborczy w Katowicach

postanawia

1. o wstąpieniu na jej miejsce Pana Janusza Andrzeja Ogiegło, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejną największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności i nie zrzekł się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu.

2. postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaje się je do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Barbara Suchowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe