Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 204/XX/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 12 października 2015r.

w sprawie nadania nazwy "Tajnej Organizacji Nauczycielskiej" dla ronda u zbiegu ulic Będzińskiej i Alei Zagłębia Dąbrowskiego w granicach miasta Sosnowca

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. 2013r. poz. 594 z późn. zm.) - Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala

§ 1.

Nadać nazwę "Tajnej Organizacji Nauczycielskiej" dla ronda u zbiegu ulic Będzińskiej i Alei Zagłębia Dąbrowskiego w granicach miasta Sosnowca.

§ 2.

Lokalizację ronda, o którym mowa w § 1 określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu


Katarzyna Kidawa-Kałka


Załącznik do Uchwały Nr 204/XX/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 12 października 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe