Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej dwóch drzew gatunku klon jawor oraz trzech drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny stanowiących pomniki przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach,

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Znieść formę ochrony przyrody w części dotyczącej dwóch drzew gatunku klon jawor oraz trzech drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny rosnących przy ul. Kolejowej w Węgierskiej Górce, stanowiących element alei drzew - numer rejestru pomników przyrody 392.

2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Sobel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe