Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Wójta Gminy Czernichów; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 15 września 2015r.

do porozumienia z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie przejęcia przez Gminę Czernichów zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych

Tekst pierwotny

zawarty w Żywcu pomiędzy :

Powiatem Żywieckim reprezentowany przez Zarząd Powiatu w osobach:

Starosty Żywieckiego-Andrzeja Kalaty,

Wicestarosty Żywieckiego-Stanisława Kucharczyka,

Przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu w Żywcu-Elżbiety Wątroby,

Zwanym w dalszej części porozumienia "Przekazującym"

a

Gminą Czernichów, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Czernichów-Adama Kosa,

Przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy Czernichów-Grażyny Balcerek,

Zwaną w dalszej części porozumienia "Przejmującym"
Na podstawie art. 4 ust. l pkt 6 i art. 5 ust. 2, art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r .o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 j.t. z późn. zm.) oraz art. 10 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. , poz. 594, j.t. z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 j.t. z późn. zm.) - strony postanawiają co następuje :

§ 1.

Strony zgodnie postanawiają, że z dniem 15.09.2015r. za obopólnym porozumieniem rozwiązują wiążące je, zawarte na czas określony porozumienie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Czernichów zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych.

§ 2.

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 15.09.2015r.

§ 3.

Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.PRZEKAZUJĄCY:

PRZEJMUJĄCY:

Starosta Żywiecki


Andrzej Kalata


Wicestarosta Żywiecki


Stanisław Kucharczyk


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

Wójt


Adam Kos


Skarbnik


Grażyna Balcerek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe