Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/107/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[1]))

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 ,,Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok" do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 ,,Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok" do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok" do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Chmiel


Tabela nr 1 do uchwały nr XII/107/2015
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 27 października 2015 r.

Tabela nr 1 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

bieżące

700

Gospodarka mieszkaniowa

3 470 426,14

0,00

245 025,00

3 715 451,14

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 470 426,14

0,00

245 025,00

3 715 451,14

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

788 869,00

0,00

245 025,00

1 033 894,00

750

Administracja publiczna

3 498 331,00

0,00

925,00

3 499 256,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75020

Starostwa powiatowe

3 142 986,00

0,00

925,00

3 143 911,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

44 736,00

0,00

925,00

45 661,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

33 167 693,00

0,00

300 000,00

33 467 693,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

425 000,00

0,00

300 000,00

725 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

425 000,00

0,00

300 000,00

725 000,00

758

Różne rozliczenia

60 941 744,00

-545 025,00

0,00

60 396 719,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

60 177 232,00

-545 025,00

0,00

59 632 207,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

60 177 232,00

-545 025,00

0,00

59 632 207,00

852

Pomoc społeczna

14 320 925,00

0,00

88 164,00

14 409 089,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

631 931,00

0,00

0,00

631 931,00

85202

Domy pomocy społecznej

11 910 278,00

0,00

88 164,00

11 998 442,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0830

Wpływy z usług

6 175 784,00

0,00

88 164,00

6 263 948,00

bieżące

razem:

134 626 370,14

-545 025,00

634 114,00

134 715 459,14

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 206 068,00

0,00

0,00

2 206 068,00

majątkowe

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 680 653,00

-75 000,00

0,00

2 605 653,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 680 653,00

-75 000,00

0,00

2 605 653,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

75 000,00

-75 000,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna

1 009 138,00

-1 009 138,00

0,00

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 009 138,00

-1 009 138,00

0,00

0,00

75020

Starostwa powiatowe

1 009 138,00

-1 009 138,00

0,00

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 009 138,00

-1 009 138,00

0,00

0,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1 009 138,00

-1 009 138,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

2 394 808,00

-2 385 944,00

0,00

8 864,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 385 944,00

-2 385 944,00

0,00

0,00

80120

Licea ogólnokształcące

623 490,00

-623 490,00

0,00

0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

623 490,00

-623 490,00

0,00

0,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

623 490,00

-623 490,00

0,00

0,00

80130

Szkoły zawodowe

1 771 318,00

-1 762 454,00

0,00

8 864,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 762 454,00

-1 762 454,00

0,00

0,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

1 762 454,00

-1 762 454,00

0,00

0,00

majątkowe

razem:

6 100 402,00

-3 470 082,00

0,00

2 630 320,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 395 082,00

-3 395 082,00

0,00

0,00

Ogółem:

140 726 772,14

-4 015 107,00

634 114,00

137 345 779,14

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 601 150,00

-3 395 082,00

0,00

2 206 068,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/107/2015
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik do uchwały nr XII/107/2015
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 27 października 2015 r.Załącznik nr 2 do uchwały nr V/57/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

Dział

Jednostka

Stan środków na początek okresu

Dochody

Wydatki

Stan środków na koniec okresu

przed zmianą

801

Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie

20 000,00

20 000,00

801

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

5 000,00

5 000,00

801

II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

17 500,00

17 500,00

801

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

120 000,00

120 000,00

801

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach

500,00

500,00

801

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnoksztłcących w Tarnowskich Górach

20 000,00

20 000,00

801

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie

9 400,00

9 400,00

801

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach

750,00

750,00

801

Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach

500,00

500,00

801

Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej w Tarnowskich Górach

700,00

700,00

801

Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach

700,00

700,00

801

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry

400 000,00

400 000,00

801

Centrum Kształcenia Ustawicznego

5 000,00

5 000,00

ogółem dział 801

600 050,00

600 050,00

854

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach

75 600,00

75 600,00

854

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach

100,00

100,00

854

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry

15 200,00

15 200,00

ogółem dział 854

90 900,00

90 900,00

O G Ó Ł E M

690 950,00

690 950,00

po zmianie

801

Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie

20 000,00

20 000,00

801

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

7 000,00

7 000,00

801

II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

17 500,00

17 500,00

801

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

120 000,00

120 000,00

801

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach

500,00

500,00

801

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnoksztłcących w Tarnowskich Górach

20 000,00

20 000,00

801

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie

9 400,00

9 400,00

801

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach

750,00

750,00

801

Zespół Szkół Budowlano- Architektonicznych w Tarnowskich Górach

500,00

500,00

801

Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej w Tarnowskich Górach

700,00

700,00

801

Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach

700,00

700,00

801

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich Tarnowskie Góry

400 000,00

400 000,00

801

Centrum Kształcenia Ustawicznego

5 000,00

5 000,00

ogółem dział 801

602 050,00

602 050,00

854

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach

75 600,00

75 600,00

854

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach

100,00

100,00

854

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Tarnowskie Góry

15 200,00

15 200,00

ogółem dział 854

90 900,00

90 900,00

O G Ó Ł E M

692 950,00

692 950,00


[1]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe