Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr III/19/2014 z dnia 30.12.2014r. w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.218, art.221, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013r., poz.885 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnych (Dz.U. 2015r., poz.1515) Rada Gminy uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy o kwotę 113.297,00zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 113.297,00zł

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu gminy o kwotę 54.315,00zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 54.315,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i 2 wynosi 33.303.860,18zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 102.252,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 102.252,00zł

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 43.270,00zł, w tym:

1) wydatki majątkowe o kwotę 43.270,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i 2 wynosi 34.562.487,94zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Jacek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe