Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/76/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów:

a) stałe (miesięczne) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych lub popiołu z palenisk domowych;

b) jednorazowe wyposażenie nieruchomości w pojemnik, kontener (o pojemności dostosowanej do potrzeb mieszkańca), odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, na podstawie odrębnego zamówienia;

c) odbiór dostarczonych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

2. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi dodatkowego odbioru odpadów lub wyposażenia nieruchomości w pojemnik, należy zgłosić w formie zamówienia, którego wzór określi Zarządzenie Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 2. Określa się następujące ceny za dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Goczałkowice-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) za stałe (miesięczne) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki 120 lub 240 litrów służące do zbierania odpadów komunalnych lub popiołu z palenisk domowych cena wynosi: 3,32 zł za miesiąc;

2) za jednorazowy wyposażenie nieruchomości w pojemnik, kontener (o pojemności dostosowanej do potrzeb mieszkańca), odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 129,60 zł za tonę odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

3) za odbiór dostarczonych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych cena wynosi 162,00 zł za tonę odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

§ 3. 1. Cena za stałe (miesięczne) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki do odbierania odpadów komunalnych lub popiołu z palenisk domowych doliczona będzie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i winna być wnoszona przez mieszkańca wraz z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Cena za jednorazowe wyposażenie nieruchomości w pojemnik, kontener (o pojemności dostosowanej do potrzeb mieszkańca), odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, płatna będzie w terminie do 14 dni od wystawienia przez Gminę Goczałkowice-Zdrój informacji o płatności obejmującej świadczenie usługi w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

3. Cena za odbiór dostarczonych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych płatna będzie bezpośrednio w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w momencie zdawania odpadów.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nr XXVIII/185/2013 z dnia 19 marca 2013r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój


Piotr Jacek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe