Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/77/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 6 k ust.1 pkt 1, ust.2, ust. 2a pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy uchwala:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, w wysokości 9,90zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, w wysokości 20,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 1 lub ust. 2.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/186/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Jacek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe