Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI.134.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie ustalenia obowiązujących w 2016 stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art.130 a ust. 6, ust. 6b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2015 r. poz. 707)

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
uchwala:

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi na parking strzeżony w następującej wysokości (brutto):

Rower lub motorower

105 zł,

Motocykl

208 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 t

458 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 t do 7, 5 t

572 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7, 5 t do 16 t

811 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1.197 zł,

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1.457 zł,

§ 2. Ustala się wysokość stawek opłat, za każdą dobę przechowywania pojazdów usuniętych z drogi na parkingach strzeżonych w wysokości (brutto):

Rower lub motorower

17 zł,

Motocykl

24 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 t

35 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 t do 7, 5 t

47 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7, 5 t do 16 t

69 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

125 zł,

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

188 zł,

§ 3. Ustala się wysokość stawek kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości (brutto):


Rower lub motorower

74 zł,

Motocykl

146 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 t

320 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 t do 7, 5 t

401 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7, 5 t do 16 t

568 zł,

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

838 zł,

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1.020 zł,

§ 4. Określone w § 1, § 2 i § 3 wysokości stawek opłat i kosztów obowiązywać będą od 1 stycznia 2016 r.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr X.116.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2015 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Norbert Małolepszy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe