Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/148/15 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczyna w latach 2015 - 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 400 a ust 1 pkt 8, 9 i 21, art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczyna w latach 2015 - 2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczyna w latach 2015 - 2020 (Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3828 z 9.07.2015 r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik do Uchwały Nr XV/148/15
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 22 października 2015 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczyna w latach 2015 - 2020.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Pszczyna w latach 2015 - 2020.

2. Dotacja celowa obejmuje zwrot kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów azbestowych z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Pszczyna.

3. Do korzystania z dotacji celowej na zasadach niniejszego Regulaminu uprawnione są:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi będące właścicielami (użytkownikami wieczystymi) nieruchomości, na której zlokalizowano wyroby zawierające azbest na terenie gminy Pszczyna, które poniosą koszty związane z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem elementów i materiałów zawierających azbest.

Rozdział 2.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania i tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej

§ 2. 1. Dotacją objęte są koszty dotyczące następujących prac:

1) demontaż wyrobów zawierających azbest,

2) transport zdemontowanych wyrobów (odpadów zawierających azbest) do miejsca unieszkodliwienia,

3) unieszkodliwienie wyrobów (odpadów) poprzez składowanie wyrobów (odpadów) zawierających azbest na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.

Dotacja nie obejmuje prac polegających na odbiorze, demontażu bądź transporcie, jeśli efektem końcowym nie będzie unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest.

2. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel określana będzie corocznie w budżecie Gminy Pszczyna.

3. Kwotę dotacji celowej ustala się na podstawie łącznej powierzchni wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych płaskich lub falistych) usuniętych / przeznaczonych do usunięcia z elewacji lub dachu obiektu budowlanego i przetransportowanych / przeznaczonych do transportu na uprawnione składowisko, a w przypadku pozostałych elementów na podstawie wagi usuniętych i przetransportowanych / przeznaczonych do usunięcia i transportu wyrobów zawierających azbest na uprawnione składowisko.

4. Ustala się wysokość dotacji:

a) do 25 za 1 m2 usuniętych / przeznaczonych do usunięcia z elewacji lub dachu wyrobów zawierających azbest,

b) w przypadku pozostałych elementów (rury, izolacje cieplne itp.) 1,20 zł za 1 kg.

Kwota ta obejmuje także koszty transportu i składowania tych odpadów na uprawnionym składowisku odpadów.

5. Kwota dotacji nie może przekroczyć 100% kosztów określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków poniesionych przez dotowanego.

6. Maksymalna kwota dotacji dla Wnioskodawcy wynosi nie więcej niż 6000 w danym roku kalendarzowym.

§ 3. 1. Warunkiem koniecznym do udzielenia dotacji celowej jest przedłożenie w Urzędzie Miejskim w Pszczynie pisemnego kompletnego wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 października danego roku. Zakończenie wykonania prac nie może przekroczyć 30 listopada danego roku.

3. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności, rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania limitów środków na dany rok kalendarzowy.

4. Wnioski niezrealizowane w danym roku kalendarzowym mogą być zrealizowane zgodnie z zachowaniem kolejności wpływu w roku następnym, o czym decyduje wnioskodawca na piśmie.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, którzy zamierzają usunąć odpady azbestowe w roku 2015 i latach następnych zainteresowani otrzymaniem dotacji celowej zobowiązani są złożyć wniosek, będący załącznikiem do niniejszego regulaminu, w Urzędzie Miejskim w Pszczynie wraz z następującymi dokumentami:

a) "informacją o wyrobach zawierających azbest", o której mowa w § 4 oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz.31), złożonej właściwemu burmistrzowi, zgodnie z załącznikiem nr 2 Regulaminu,

b) "oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest", o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 r., Nr 71, poz. 649, z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 Regulaminu,

c) kserokopią tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego usuwane są elementy azbestowe lub materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu); w przypadku współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli/współużytkowników na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty.

2. W przypadku ubiegania się o dotację celową przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będzie ona stanowiła pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1).

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

3. Do wniosku o przyznanie dotacji, złożonej przez podmiot, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie należy dołączyć:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczeń o takiej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przed podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810)

4. Udzielenie pomocy de minimis dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 000EUR, a w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013.)

5. Udzielenie pomocy de minimis dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 15 000 EUR (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013.).

6. Udzielenie pomocy de minimis dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest możliwe, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 30 000 EUR (Dz. U. L 190 z 28.06.2014.).

7. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do usunięcia braków uniemożliwiających jego rozpatrzenie, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

8. Podstawą wypłaty dotacji celowej jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Pszczyna a Wnioskodawcą.

9. Dotacja celowa wypłacana będzie jednorazowo, przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Rozdział 3.
Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontroli zrealizowanego przedsięwzięcia

§ 5. 1. Warunkiem rozliczenia dotacji celowej jest przedłożenie w terminie określonym w umowie dotacji:

a) kopii zgłoszenia prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest, przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

b) oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z dachów i elewacji obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu) lub wagi w przypadku pozostałych zdemontowanych elementów zawierających azbest (rury, izolacje cieplne itp.),

c) faktur VAT lub rachunków wystawionych przez przedsiębiorców za usunięcie i (lub) transport odpadów zawierających azbest,

d) "karty przekazania odpadu" na uprawnione składowisko, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).

2. Po dostarczeniu przez wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji celowej, sporządzony zostanie protokół rozliczenia udzielonej dotacji.

3. Przyznana dotacja celowa podlega zwrotowi w przypadku wystąpienia okoliczności i na zasadach określonych w art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm).

4. W okresie 3 lat od dnia wypłacenia dotacji celowej, wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić na każde żądanie Gminy Pszczyna, pod rygorem zwrotu dotacji celowej, możliwość kontroli wykonania zadania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pszczynie lub inne upoważnione osoby. Zakres kontroli może obejmować w szczególności:

1) zgodność złożonego wniosku ze stanem faktycznym,

2) wykonanie inwestycji zgodnie z umową,

3) udokumentowanie sposobu realizacji inwestycji poprzez m.in. okazanie umowy z wykonawcą uprawnionym do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, faktury za demontaż materiałów azbestowych, faktury za transport do miejsca unieszkodliwiania.


Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych
z usuwaniem azbestu

Pszczyna, dnia: ..........................

Urząd Miejski w Pszczynie

Rynek 2

43-200 PSZCZYNA

Imię i nazwisko

………………………………..

Adres…………………………

Telefon………………………

Data rejestracji ........................

Wpisano do rejestru wniosków pod nr.....................

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERACYCH AZBEST Z TERENU GMINY PSZCZYNA

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na usunięcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynku:

Rodzaj budynku ................................................................................................................

Adres ..............................................................................................................................

Rodzaj wyrobów.....................................................................................................................

Ilość .....................m2, grubość .......................mm

Załączniki:

1. "Informacja o wyrobach zawierających azbest", o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 Nr 8, poz. 31), złożonej właściwemu wójtowi lub burmistrzowi(załącznik nr 2 do Regulaminu).

2. "Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" (załącznik nr 3 do Regulaminu) o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

3.Kserokopia tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego mają być usunięte wyroby zawierające azbest (oryginał do wglądu). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób :

- zgoda współwłaścicieli na wykonanie prac.

- w przypadku wspólnoty mieszkaniowej -uchwała wspólnoty.

Zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję określone w nim warunki udzielenia dofinansowania.

............................................

(podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, że:

a)Zapoznałam/łem się i akceptuję warunki udzielenia dotacji celowej określone w Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu;

b)jestem właścicielem (współwłaścicielem)/użytkownikiem (współużytkownikiem) wieczystym nieruchomości wskazanej we wniosku;

c)przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie stanowi podstawy do kierowania roszczeń o przyznanie dofinansowania;

d)prowadzę/nie prowadzę działalności gospodarczą/-ej lub rolniczą/-ej , a nieruchomość w związku z którą ubiegam się o dofinansowanie wykorzystywana jest/ nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności rolniczej) w związku z czym składam/nie składam formularz/-a informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

*właściwe zakreślić

…………………………………

Podpis wnioskodawcy


Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych
z usuwaniem azbestu

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2) :

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest -imię i nazwisko lub nazwa i adres:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. Rodzaj zabudowy3) : ....................................................................................................................................

4. Numer działki ewidencyjnej4) : ....................................................................................................................................

5. Numer obrębu ewidencyjnego4) : ....................................................................................................................................

6. Nazwa, rodzaj wyrobu5) :.................................................................................................................................

7. Ilość posiadanych wyrobów6) :.................................................................................................................................

8. Stopień pilności7) : .....................................................................................................................................

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów:

a) nazwa i numer dokumentu: ......................................................................................................................................

b) data ostatniej aktualizacji: ......................................................................................................................................

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ......................................................................................................................................

11. Ilość usuwanych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6) : ......................................................................

..................................................

(podpis)

data .................................................

____________

1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica numer nieruchomości.

3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-płyty azbestowo

-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-płyty faliste azbestowo

-cementowe stosowane w budownictwie,

-rury i złącza azbestowo

-cementowe,

-rury i złącza azbestowo

-cementowe pozostawione w ziemi,

-izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-wyroby cierne azbestowo

-kauczukowe,

-przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-szczeliwa azbestowe,

-taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-papier, tektura,

-drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisja włókien azbestu),

-drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisja włókien azbestu,

-inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

7) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest "określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

8)Nie dotyczy osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej

aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.


Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych
z usuwaniem azbestu

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/ urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

..........................................................................................................

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....................................................................................................................................

Rodzaj zabudowy1) : ......................................................................................................

Numer działki ewidencyjnej2) : ......................................................................................

Numer obrębu ewidencyjnego2) : ................................................................................

Nazwa, rodzaj wyrobu3) :................................................................................................

Ilość wyrobów4) :............................................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny5) : .......................................................................

Grupa/nr

Rodzaj i stan wyrobu

Punkty

Ocena

1

2

3

4

I.

Sposób zastosowania azbestu

1.

Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)

30

2.

Tynk zawierający azbest303

30

3.

Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m3)

25

4.

Pozostałe wyroby z azbestem(np. pokrycia dachowe, elewacje

10

II.

Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

5.

Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien

60

6.

Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien

30

7.

Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej

dużych ubytkach

15

8.

Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń

0

III.

Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

9.

Wyrób jest przedmiotem jakichś prac

30

10.

Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2m)

15

11.

Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne

10

12.

Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne

10

13.

Wyrób nie jest narażony na czynniki zewnętrzne

0

IV.

Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych

14.

Bezpośrednio w pomieszczeniu

30

15.

Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem

25

16.

W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)

25

17.

Na zewnątrz obiektu (np. tynk)

20

18.

Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)

10

19.

Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem

wentylacyjnym

5

20.

Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)

0

V

Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji

przemysłowej

21.

Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców

40

22.

Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)

30

23.

Czasowe (np. domki rekreacyjne)

15

24.

Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)

5

25.

Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub

gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)

SUMA PUNKTÓW OCENY

STOPIEŃ PILNOŚCI

UWAGA:

W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedna pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

-wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

Wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

....................................................................................

OceniającyWłaściciel/Zarządca(nazwisko i imię)

(podpis)

..............................................

(adres lub pieczęć z adresem)

....................................

(miejscowość, data)

Objaśnienia:

1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-płyty azbestowo

-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-płyty faliste azbestowo

-cementowe stosowane w budownictwie,

-rury i złącza azbestowo

-cementowe,

-izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-wyroby cierne azbestowo

-kauczukowe,

-przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-szczeliwa azbestowe,

-taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-papier, tektura,

-inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

4) Ilość wyrobów zawierających azbest podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, m.b.).

5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli to jet pierwsza ocena, należy wpisać pierwsza ocena


Uzasadnienie

W trakcie badania przez Regionalną Izbę Obrachunkową Uchwały Nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczyna w latach 2015 - 2020, powzięto wątpliwości prawne co do tego czy uchwała dotyczy udzielenia dotacji celowej z art. 403 ust. 5 ustawy o ochronie środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) czy też chodzi o inne formy dofinansowania przedsięwzięć na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów. W celu ujednolicenia terminologii zastosowanej w uchwale (jednoznacznie wskazanie na to, że dofinansowanie ma charakter dotacji celowej) oraz jednoznacznego wskazania, że chodzi o dotację celową (m. in. wskazanie w osobnym paragrafie sposobu rozliczenia dotacji), co w konsekwencji doprowadzi do stosownych zmian w budżecie (przeniesienie wydatków z § 3030 "wydatki różne na rzecz osób fizycznych"), zaistniała konieczność uchylenia całej uchwały i powzięcia nowej.

Ustawowy termin likwidacji wyrobów zawierających azbest zakłada ich likwidację w perspektywie długoterminowej do 2032 r. Sposób realizacji zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pszczyna szczegółowo określa Regulamin będący załącznikiem do niniejszej uchwały. Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne ze względu dostosowania warunków dofinansowania do obowiązujących przepisów.

Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczyna poddany został konsultacjom społecznym w dniach od 7.10.2015 r. do 14.10.2015 r., został przekazany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały.

Okres, na jaki został wprowadzony Regulamin tj. do końca 2020 r. wynika z faktu, że rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe