Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI.106.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy Strumień na 2015 r. o kwotę zł 182 938,96

Dz.

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

10 500,00

193 438,96

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 500,00

Dochody bieżące

3 500,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

3 500,00

801

Oświata i wychowanie

143 214,00

Dochody bieżące

143 214,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

143 214,00

852

Pomoc społeczna

7 000,00

Dochody bieżące

7 000,00

Wpływy z różnych dochodów

5 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek

2 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

50 224,96

Dochody bieżące

50 224,96

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

50 224,96

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w tramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - unijne

49 070,37

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w tramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - współfinansowanie

1 154,59

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2015 r. o kwotę zł 55 061,04

Dz.

Rozdz.

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

248 500,00

193 438,96

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 500,00

01095

Pozostała działalność

3 500,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

3 500,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 500,00

801

Oświata i wychowanie

238 000,00

143 214,00

80101

Szkoły podstawowe

72 000,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

72 000,00

Dotacje na zadania bieżące

72 000,00

80104

Przedszkola

90 000,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

90 000,00

Dotacje na zadania bieżące

90 000,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

76 000,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

76 000,00

Dotacje na zadania bieżące

76 000,00

80195

Pozostała działalność

143 214,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

143 214,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

143 214,00

852

Pomoc społeczna

7 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 000,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

7 000,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 000,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

50 224,96

85395

Pozostała działalność

50 224,96

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

50 224,96

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

50 224,96

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne

3 205,14

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie

75,42

Pozostałe wydatki - unijne

45 865,23

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

1 079,17

Projekt "Podnosząc swoje kwalifikacje, zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy"

50 224,96

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2015 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Dz.

Rozdz.

Treść

198 362,12

198 362,12

750

Administracja publiczna

20 000,00

140 000,00

75023

Urzędy gmin

20 000,00

140 000,00

Wydatki majątkowe

20 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Rynek 2 na archiwum zakładowe

20 000,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

140 000,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

120 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

20 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

18 150,00

10 150,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

18 150,00

10 150,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

18 150,00

10 150,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

18 150,00

OSP Bąków - 2 790,00

OSP Drogomyśl -3 000,00

OSP Pruchna - 2 790 ,00

OSP Strumień - 3 990,00

OSP Zabłocie - 2 790,00

OSP Zbytków - 2 790,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 950,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 200,00

801

Oświata i wychowanie

600,00

25 100,00

80101

Szkoły podstawowe

600,00

13 000,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

600,00

13 000,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

600,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

12 100,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

12 100,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

12 100,00

852

Pomoc społeczna

4 612,12

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4 612,12

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

4 612,12

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 612,12

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 612,12

85395

Pozostała działalność

4 612,12

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

4 612,12

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 612,12

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 500,00

85401

Świetlice szkolne

600,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

600,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

600,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

2 900,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

2 900,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 900,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

155 000,00

15 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

15 000,00

15 000,00

Wydatki majątkowe

15 000,00

15 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 000,00

15 000,00

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie, etap 2

15 000,00

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień

15 000,00

90002

Gospodarka odpadami

140 000,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

140 000,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

120 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

20 000,00

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III.26.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. pod nazwą "Wydatki majątkowe w budżecie gminy Strumień na rok 2015" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.26.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. pod nazwą "Dochody i przychody oraz wydatki i rozchody budżetu" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III.26.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. pod nazwą "Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III.26.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. pod nazwą "Plany finansowe zakładów budżetowych" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III.26.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. pod nazwą "Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III.26.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. pod nazwą "Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

dochody40 883 501,14 zł,

wydatki41 836 505,73 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 953 004,59 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 91 501,64 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 194 502,95 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 667 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.106.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.106.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.106.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI.106.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI.106.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI.106.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe