Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI.110.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Określa się wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek rolny - stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny - stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/122/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.110.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.110.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.110.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI.110.2015
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe