Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED.031.3-P1.2015 Burmistrza Miasta Pyskowice; Prezydenta Miasta Gliwice

z dnia 1 września 2015r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym działającym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a

Tekst pierwotny

Na podstawie uchwały nr IX/117/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 2 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia części zadań z zakresu edukacji publicznej,

Miasto Gliwice reprezentowane przez Krystiana Tomalę - Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice zawiera porozumienie z Miastem Pyskowice reprezentowanym przez Wacława Kęskę - Burmistrza Miasta Pyskowice.

§ 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w sprawie zorganizowania nauki religii w roku szkolnym 2015/2016 w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a dla 55 uczniów szkół prowadzonych przez Gliwice, Krupski Młyn, Pyskowice, Toszek, Tworóg, Zabrze, Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne, Gliwickie Towarzystwo Szkolne - wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia, o których mowa w § 2 związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dla dwóch nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach przy ul. Gomułki16a. Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a.

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia nauczycieli, o których mowa w § 1, a które ponosi Miasto Gliwice obejmują:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Gmina Pyskowice ponosi koszty zatrudnienia określone w ust. 1 proporcjonalnie do liczby uczniów zawartych w załączniku.

§ 3. 1. Kalkulację planowanych kosztów poniesionych przez Miasto Gliwice z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Gmina Pyskowice zobowiązuje się przekazać Miastu Gliwice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów, wg załącznika, za okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

3. Gmina Pyskowice zobowiązuje się przekazać jednorazowo kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2 na rachunek Miasta Gliwice, tj. ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice, nr 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252, do dnia 19 sierpnia 2016 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwoty wykazane w załączniku, są kwotami planowanymi i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela określonych w § 2 i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej, o której mowa w § 3 zostanie wykorzystana i rozliczona do dnia 31 października 2016 r. Miasto Gliwice przedstawi Gminie Pyskowice rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej 19a.

3. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 będzie:

1) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2015/2016 otrzymało Miasto Gliwice od Gminy Pyskowice, to Gmina Pyskowice zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 2. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Pyskowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej w § 3 ust. 4;

2) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2015/2016 otrzymało Miasto Gliwice od Gminy Pyskowice, to Miasto Gliwice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 14 dni od daty rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 na konto przekazującego dotację. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Gliwice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4.

§ 5. 1. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek miasta zlecającego zadanie.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala

Burmistrz Gminy Pyskowice


Wacław Kęska


Załącznik do porozumienia Nr ED.031.3-P1.2015
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 1 września 2015 r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Koscioła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym przy ul. Jagiellońskiej 19a w Gliwicach

KALKULACJA KOSZTÓW

ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT ZATRUDNIENIA

KOSZT ZATRUDNIENIA

LP

Organ prowadzący

Liczba uczniów

Część wymiaru etatu przypadajaca na organ prowadzący

Średni miesięczny koszt przypadający na poszczególny organ prowadzący

Ogółem koszty
IX 2015 - VIII 2016

§ 4010

§ 4040

§ 4110

§ 4120

§ 4440

?

§ 4010

§ 4040

§ 4110

§ 4120

§ 4440

RAZEM

1

Gliwice

29

0,52

2 019,74

24 236,85

1 483,71

84,94

274,01

38,43

138,65

2 019,74

17 804,51

1 019,26

3 288,16

461,14

1 663,78

24 236,85

2

Krupski Młyn

1

0,02

77,69

932,19

57,07

3,27

10,54

1,48

5,33

77,69

684,79

39,20

126,47

17,74

63,99

932,19

3

Pyskowice

3

0,05

194,21

2 330,46

142,66

8,17

26,35

3,70

13,33

194,21

1 711,97

98,00

316,17

44,34

159,98

2 330,46

4

Toszek

1

0,02

77,69

932,19

57,07

3,27

10,54

1,48

5,33

77,69

684,79

39,20

126,47

17,74

63,99

932,19

5

Tworóg

1

0,02

77,69

932,19

57,07

3,27

10,54

1,48

5,33

77,69

684,79

39,20

126,47

17,74

63,99

932,19

6

Zabrze

2

0,04

155,37

1 864,37

114,13

6,53

21,08

2,96

10,67

155,37

1 369,58

78,40

252,94

35,47

127,98

1 864,37

7

Ewangelickie Towarzystwo Edykacyjne

17

0,31

1 204,08

14 448,89

884,52

50,64

163,35

22,91

82,66

1 204,08

10 614,23

607,63

1 960,25

274,91

991,87

14 448,89

8

Gliwickie Towarzystwo Szkolne

1

0,02

77,69

932,19

57,07

3,27

10,54

1,48

5,33

77,69

684,79

39,20

126,47

17,74

63,99

932,19

RAZEM

55

1,00

3 884,16

46 609,33

2 853,30

163,36

526,95

73,92

266,63

3 884,16

34 239,45

1 960,09

6 323,40

886,82

3 199,57

46 609,33

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe