Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/153/15 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/68/05 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2015r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Bobrowniki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 597 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Bobrowniki
u c h w a l a:

§ 1. Zmienić uchwałę Nr V/68/05 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2015r. dotyczącą określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Bobrowniki w następującym zakresie:

1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Klub sportowy ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek do Wójta Gminy Bobrowniki, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały".

2. § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Wniosek, o którym mowa w ust.1 składa się w terminie do dnia 15 września roku na rok następny, a w roku 2015 do dnia 30 listopada na rok 2016".

3. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Przyznana dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 2 do uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Teresa Głogowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/153/15
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 22 października 2015 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
NA ZADANIA W ZAKRESIE SPORTU

1. Nazwa i adres siedziby Klubu sportowego ubiegającego się o dotację:

………………………………………………………………................................………………..

……………………………………………………………..............................……………………

……………………………………………………………..............................……………………

2. Dane kontaktowe Klubu sportowego ubiegającego się o dotację:

Numer telefonu: …………………………............................………………………………………

Adres e-mail : …………………………..........................…………………………………………

3. Numer we właściwym rejestrze, data wpisu do rejestru:

……………………………………………………………..............................……………………

4. Wskazanie numeru rachunku bankowego Klubu sportowego:

……………………………………………………………..............................……………………

5. Wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania Klubu sportowego:

……………………………………………………………..............................……………………

I. DANE O ZADANIU

1. Nazwa zadania (wymienić według § 3 uchwały):

……………………………………………………………..............................……………………

……………………………………………………………..............................……………………

2. Miejsce realizacji zadania:

……………………………………………………………..............................……………………

……………………………………………………………..............................……………………

II. DANE O UCZESTNIKACH ZADANIA

1. Imienna lista zawodników z informacją, którzy z nich są mieszkańcami Gminy Bobrowniki:

……………………………………………………………..............................……………………

……………………………………………………………..............................……………………

2. Imienna lista trenerów wraz ze wskazaniem ich kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego:

……………………………………………………………..............................……………………

……………………………………………………………..............................……………………

IV. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA, KALKULACJA ORAZ

ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA:

1.

Przewidywane koszty na realizację zadania ogółem

%

Kwota wnioskowanej

dotacji z budżetu Gminy

Bobrowniki

%

Udział środków własnych

w realizacji zadania

%

Udział środków pozyskanych z innych źródeł (jakich):

………………………………….

………………….............

......................................

………………………….

………………………………

………………………………

………………………………

2. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

LP

Rodzaj kosztów

Ilość

jednostek

Rodzaj

miary

Koszt

całkowity

Koszt

pokrywany

z dotacji

Koszt pokrywany ze środków własnych i innych źródeł

V. DODATKOWE INFORMACJE:

……………………………………………………………..............................……………………

……………………………………………………………..............................……………………

……………………………………………………………..............................……………………

VI. WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW:

1) Zaświadczenie z właściwego rejestru , z którego wynika sposób reprezentacji Klubu i wymienione

są imiennie osoby upoważnione do reprezentowania Klubu

VII. OŚWIADCZENIA I PODPISY

Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte we wniosku są zgodne ze stanem

faktycznym, a także, że znana jest mi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego.

1. Podpis wnioskodawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

……………………………………………………………..............................……………………

……………………………………………………………..............................……………………

2. Potwierdzenie przyjęcia wniosku wraz z załącznikami

……………………………………………………………..............................……………………

Data przyjęcia, imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Teresa Głogowska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/153/15
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 22 października 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA W ZAKRESIE SPORTU

ZADANIE :

……………………………………………………………..............................……………………

……………………………………………………………..............................……………………

(nazwa zadania)

realizowane w okresie:

od ……………………………….........…...... do ......…............………………………………

zgodnie z umową nr: …........…………………………zawartą w dniu…………………………..

pomiędzy Gminą Bobrowniki a …....……………………………………………………………

……………………………………………………………..............................…………………

……………………………………………………………..............................…………………

(nazwa otrzymującego dotację)

I. INFORMACJE O PRZEBIEGU REALIZACJI ZADANIA

1. W jakim stopniu zadanie zostało zrealizowane :

……………………………………………………………..............................…………............…

……………………………………………………………..............................…………............…

……………………………………………………………..............................…………............…

2. Opis zrealizowanego zadania (zgodnie z porządkiem zawartym we wniosku o dotację punkt IV.2)

……………………………………………………………..............................…………............…

……………………………………………………………..............................…………............…

……………………………………………………………..............................…………............…

……………………………………………………………..............................…………............…

……………………………………………………………..............................…………............…

……………………………………………………………..............................…………............…

……………………………………………………………..............................…………............…

……………………………………………………………..............................…………............…

……………………………………………………………..............................…………............…

(opis winien zawierać szczegółowe informacje, zgodnie z układem rodzajów kosztów wymienionych

we wniosku o przyznanie dotacji).

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE.

1. 1. SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym zł

- w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji zł

- w tym koszty pokryte ze środków własnych zł

- w tym koszty pokryte ze środków pozyskanych z innych źródeł zł

2. KOSZTY ZE WZGLĘDU NA RODZAJ

LP

Rodzaj kosztów

Koszty ogółem

Dotacja

Środki własne i inne

RAZEM

3. EWENTUALNE UWAGI MOGĄCE MIEĆ ZNACZENIE PRZY OCENIE REALIZACJI ZADANIA

……………………………………………………………..............................…………............…

……………………………………………………………..............................…………............…

……………………………………………………………..............................…………............…

……………………………………………………………..............................…………............…

……………………………………………………………..............................…………............…

……………………………………………………………..............................…………............…

4. ZESTAWIENIE RACHUNKÓW i FAKTUR POTWIERDZAJĄCYCH WYDATKOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH :

LP

Numer dok. Księgowego.

Data wystawienia

Nazwa wydatku

Kwota

W tym kwota poch. Z dotacji

Do sprawozdania należy dołączyć kserokopie faktur, rachunków, które zostaną skonfrontowane z oryginałami przedstawionymi do wglądu i uwierzytelnione przez uprawnionego do rozliczenia dotacji pracownika Urzędu Gminy.

III. OŚWIADCZENIA I PODPISY

Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także, że znana jest mi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego.

1. podpis/y osoby składającej sprawozdanie

……………………………………………………………………………….

2. potwierdzenie przyjęcia sprawozdania wraz z załącznikami

………………………………………………………………………………..

Data przyjęcia, imię i nazwisko osoby przyjmującej sprawozdanie

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Teresa Głogowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe