Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/92/15 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515),

- art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.),

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),

- po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

- po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

Rada Gminy Gierałtowice
uchwala
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice, zwany dalej Regulaminem, w następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.);

- podmiocie uprawnionym - rozumie się przez to podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Gierałtowice lub ważne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gierałtowice;

- punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to punkt utworzony w celu przyjmowania niektórych rodzajów odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce;

- zużytych bateriach i akumulatorach - rozumie się przez to baterie przenośne i akumulatory przenośne, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 687 z późn. zm.);

- odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na zmieszane odpady komunalne;

- odpadach budowlanych i rozbiórkowychstanowiących odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstałe w gospodarstwach domowych, wytworzone poza terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę/rozbiórkę.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu higieniczno-sanitarnego w zakresie określonym ustawą i przepisami niniejszego Regulaminu.

§ 4.

1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do selektywnego zbierania, a odbierający do odbioru określonych niniejszym Regulaminem następujących odpadów komunalnych:

a) papieru,

b) szkła,

c) tworzyw sztucznych,

d) metalu,

e) opakowań wielomateriałowych,

f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych,

g) przeterminowanych leków,

h) odpadów niebezpiecznych (w tym chemikaliów),

i) zużytych baterii i akumulatorów,

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

l) zużytych opon,

m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

2. Pozostałe odpady, nie podlegające selektywnej zbiórce, należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.

§ 5.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wykonywania obowiązków o jakich mowa w ustawie w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń niezwłocznie oraz w sposób niezakłócający ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 6.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi powinno się odbywać w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, w miejscach o trwałym podłożu, które powinny być tak usytuowane, by ścieki były odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub do zbiorników bezodpływowych. Ścieki takie nie mogą być odprowadzane do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub bezpośrednio do ziemi.

2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7.

1. Określa się następujące rodzaje i pojemności pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

a) na odpady zmieszane - pojemniki o pojemności od 110 do 1100 litrów;

b) na odpady segregowane (zbierane selektywnie) - worki o pojemności 120 litrów oraz pojemniki o pojemności 1100 litrów;

c) na odpady budowlane i rozbiórkowe - worki typu big-bag o pojemności 1 m3 oraz kontenery o pojemności od 3 m3 do 10 m3.

2. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych powinny spełniać normy określone w obowiązujących przepisach prawa, być szczelne i posiadać zamykane klapą otwory wsypowe.

3. Do gromadzenia okresowo zwiększonych ilości zmieszanych odpadów komunalnych, oprócz pojemników o jakich mowa w ust. 1 lit a., dopuszcza się używanie worków z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l.

4. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować odpowiednio oznaczone, przeznaczone do tego celu worki utrzymane w następującej kolorystyce:

a) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe,

b) zielony z przeznaczeniem na szkło,

c) niebieski z przeznaczeniem na papier,

d) brązowy z przeznaczeniem na odpady zielone ulegające biodegradacji,

5. W zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się gromadzenie selektywnie zebranych odpadów wymienionych w pkt. 4a-c w pojemnikach o pojemności 1100 litrów w kolorystyce zgodnej z kolorystyką worków.

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie wymagają pojemników do ich gromadzenia.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy na nieruchomości gromadzić w pojemnikach (w szczególności w workach typu big-bag lub kontenerach).

8. Odpady z następujących frakcji:

a) niebezpieczne (w tym chemikalia),

b) przeterminowane leki,

c) zużyte baterie i akumulatory,

należy gromadzić w odrębnych pojemnikach.

§ 8.

1. Ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych winna uwzględniać w zależności od rodzaju nieruchomości, liczbę osób zamieszkujących nieruchomość lub ilość powstających na nieruchomości odpadów komunalnych oraz częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, a także zapewniać ochronę przed ich przepełnieniem i powstawaniem procesów gnilnych.

2. Nieruchomość powinna być wyposażona w co najmniej 1 pojemnik na zmieszane odpady komunalne na każdy znajdujący się na nieruchomości zamieszkały budynek. Ustala się, że jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 litrów przypada maksymalnie na cztery osoby zamieszkujące w danym budynku.

3. W przypadku większej niż cztery, liczby osób zamieszkującej w budynku, właściciel nieruchomości zapewnia:

- dodatkowy pojemnik na zmieszane odpady komunalne o pojemności 120 litrów na każde kolejne cztery osoby,

lub

- jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne o pojemności większej niż 120 litrów, przyjmując co najmniej 30 litrów pojemności pojemnika na każdą osobę zamieszkującą budynek.

4. Jeżeli na danej nieruchomości jest więcej niż jeden zamieszkały budynek, liczbę pojemników na zmieszane odpady komunalne ustala się na nie mniejszą niż 1 pojemnik o pojemności 110 litrów na cztery osoby, sumując wszystkie osoby zamieszkujące we wszystkich budynkach na tej nieruchomości.

5. W przypadku większej niż cztery, liczby osób zamieszkujących we wszystkich budynkach na nieruchomości, jej właściciel zapewnia:

- dodatkowy pojemnik na zmieszane odpady komunalne o pojemności 120 litrów na każde kolejne cztery osoby,

lub

- jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne o pojemności większej niż 120 litrów, przyjmując co najmniej 30 litrów pojemności pojemnika na każdą z osób zamieszkujących budynki na nieruchomości.

6. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy wyposażyć w pojemniki na zmieszane odpady komunalne o pojemności minimalnej 110 litrów.

§ 9.

1. Do gromadzenia odpadów w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego (drogi publiczne, chodniki, skwery, parki oraz place) stosuje się kosze o pojemności minimalnej 20 litrów.

2. Kosze ustawia się w miejscach najbardziej uczęszczanych, a na przystankach komunikacji publicznej pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 10.

1. Pojemniki i worki na odpady komunalne powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

2. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, bez konieczności przekraczania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je przed wejściem na teren nieruchomości, jednak tak by nie utrudniać ruchu pieszego lub ruchu pojazdów.

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez okresowe mycie i dezynfekowanie bądź wymianę.

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić przed nieruchomością tak aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych.

5. Pojemniki na odpady oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić przed nieruchomością w dniu odbioru do godziny 6.00.

6. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11.

1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

a) zmieszane odpady komunalne - co najmniej jeden raz na cztery tygodnie,

b) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe - co najmniej jeden raz w miesiącu,

c) odpady zielone ulegające biodegradacji - co najmniej dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w roku.

2. Częstotliwość opróżniania koszy z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego dostosowana jest do ilości gromadzonych w nich odpadów komunalnych, jednak nie może być mniejsza niż 1 raz w miesiącu.

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika i ilości zużywanej wody w gospodarstwie domowym, zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika bądź wylewania na powierzchnię ziemi.

4. Opróżnianie osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków powinno odbywać się z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji, zapewniającą sprawne działanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie zgłoszenia zamówienia podmiotowi uprawnionemu.

§ 12.

1. Odpady wymienione § 4 ust. 1 lit. a - f oraz j - k odbierane są od właścicieli nieruchomości w określonych w harmonogramie dniach odbioru, przez podmiot uprawniony, jeżeli właściciel tej nieruchomości zastosuje się do przepisu § 10 ust. 2 - 4.

2. Odpady zielone ulegające biodegradacji właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczyć indywidualnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru sprzed nieruchomości oraz w przypadku zebrania większej ilości odpadów, ponad limit odbioru tego rodzaju odpadów sprzed nieruchomości, określony odrębną uchwałą.

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczyć indywidualnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru sprzed nieruchomości.

4. Odpady niebezpieczne (w tym chemikalia) oraz zużyte opony właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają indywidualnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Zużyte baterie i akumulatory właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają do oznaczonych pojemników znajdujących się w wyznaczonych obiektach użyteczności publicznej i placówkach handlowych.

6. Przeterminowane leki właściciele nieruchomości dostarczają do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach i ośrodkach zdrowia.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w ramach limitu określonego odrębną uchwałą, właściciele nieruchomości dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów.

8. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i miejsc wymienionych w ust. 6-7, właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

9. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, miejscach zbierania przeterminowanych leków oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz harmonogram odbioru odpadów sprzed nieruchomości gmina podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym poprzez publikację w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Gierałtowice.

§ 13.

1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej w ramach dodatkowej, odpłatnej usługi, świadczonej przez Gminę Gierałtowice, może pozbyć się odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

2. Szczegółowy sposób świadczenia dodatkowej usługi określa odrębna uchwała.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14.

1. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:

a. Prowadzić działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach.

b. Promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, powstających na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.

2. W celu ograniczenia powstawania odpadów ulegających biodegradacji zaleca się, aby właściciele nieruchomości na terenach zabudowy jednorodzinnej kompostowali bioodpady w przydomowych kompostownikach, w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców, zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15.

Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

- zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt;

- nie pozostawiania tych zwierząt bez zabezpieczenia adekwatnego do utrzymywanego zwierzęcia;

- zapewnienia, że utrzymywane zwierzęta nie będą uciążliwe dla otoczenia.

§ 16.

1. Utrzymujący zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed samodzielnym wydostaniem się z takiego lokalu.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe na terenie nieruchomości nie będącej lokalem mieszkalnym lub użytkowym są zobowiązani zabezpieczyć je przed samodzielnym wydostaniem się z nieruchomości.

3. Utrzymujący zwierzęta domowe zabierający je z lokali mieszkalnych lub użytkowych bądź nieruchomości o jakich mowa w ust. 2 zobowiązani są zabezpieczyć zwierzęta przed samodzielnym uwolnieniem się.

4. Zwolnienie zwierząt domowych (z wyłączeniem psów) z uwięzi poza nieruchomością o jakiej mowa w ust. 2 dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych oraz tylko wtedy gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad zachowaniem utrzymywanego zwierzęcia.

§ 17.

1. Utrzymujący psy są zobowiązani do:

a) wyposażenia psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kaganiec;

b) prowadzenia psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu;

c) niewprowadzania psa na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy Gierałtowice;

d) niewprowadzania psów do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników.

2. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów z uwięzi na jej terenie może mieć miejsce w sytuacji gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej samodzielne opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich oraz wyposażona w odpowiednio oznakowaną tabliczkę zawierającą ostrzeżenie przed psem. Tabliczkę umieszcza się w widocznym miejscu przy wejściach na teren nieruchomości.

3. Poza nieruchomością o jakiej mowa w ust. 2 zwolnienie psów (z wyłączeniem psów ras uznawanych za agresywne) z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych oraz tylko wtedy gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad zachowaniem psa.

4. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną regulują odrębne przepisy.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 18.

Na terenach zajętych pod budownictwo wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, ogrody działkowe wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich.

§ 19.

1. Na terenach innych niż wymienione w § 18 zwierzęta gospodarskie, należy utrzymywać w sposób, który maksymalnie ogranicza uciążliwości dla sąsiadów, w szczególności ze względu na rozprzestrzenianie hałasu i zapachów.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany do gromadzenia i usuwania odpadów powstających w wyniku hodowli, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 20.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlega cały obszar gminy.

2. Deratyzacja przeprowadzana jest co najmniej raz w roku w okresach: wiosennym - marzec/kwiecień lub jesiennym - wrzesień/październik.

3. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeb.

4. W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sanitarnego, dodatkowe terminy przeprowadzenia deratyzacji na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podane zostaną do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 22.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVI/206/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice (Dz. U. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 748).

§ 23.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z wyjątkiem § 12 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Józef Buchczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe