Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/71/15 Rady Gminy Kozy

z dnia 27 października 2015r.

uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XII/80/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe