| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/217/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2015 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

po stronie dochodów

zmniejszenie

zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

36.928

dochody bieżące

-

36.928

- wpływy z różnych dochodów

-

36.928

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

-

15.285

dochody bieżące

-

15.285

- środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.

-

15.285

w dziale 852 - Pomoc społeczna

-

10.000

dochody bieżące

-

10.000

- wpływy z otrzymanych darowizn

-

10.000

po stronie wydatków

zmniejszenie

zwiększenie

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 - Transport i łączność

942.000

-

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

764.000

-

wydatki majątkowe

764.000

-

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

764.000

-

rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne

178.000

-

wydatki majątkowe

178.000

-

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

178.000

-

w dziale 750 - Administracja publiczna

-

25.000

rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-

25.000

wydatki bieżące

-

25.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

25.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

25.000

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

10.000

rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska)

-

10.000

wydatki bieżące

-

10.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

10.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

10.000

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

277.772

-

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

277.772

-

wydatki bieżące

277.772

-

- wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

277.772

-

w dziale 801- Oświata i wychowanie

-

1.079.063

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

-

100.000

wydatki bieżące

-

100.000

- dotacje na zadania bieżące

-

100.000

rozdz. 80104 - Przedszkola

-

479.063

wydatki bieżące

-

479.063

- dotacje na zadania bieżące

-

479.063

rozdz. 80110 - Gimnazja

-

100.000

wydatki bieżące

-

100.000

- dotacje na zadania bieżące

-

100.000

rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

-

200.000

wydatki bieżące

-

200.000

- dotacje na zadania bieżące

-

200.000

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

-

200.000

wydatki bieżące

-

200.000

- dotacje na zadania bieżące

-

200.000

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

623.630

44.928

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-

8.000

wydatki bieżące

-

8.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

8.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

8.000

rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

250.000

-

wydatki majątkowe

250.000

-

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

250.000

-

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

36.928

wydatki bieżące

-

36.928

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

36.928

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

36.928

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

373.630

-

wydatki majątkowe

373.630

-

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

373.630

-

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

65.000

rozdz. 92113 - Centa kultury i sztuki

-

50.000

wydatki bieżące

50.000

- dotacje na zadania bieżące

50.000

rozdz. 92195 - Pozostała działalność

-

15.000

wydatki bieżące

-

15.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

15.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

15.000

w dziale 926 - Kultura fizyczna

311.661

-

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

279.161

-

wydatki majątkowe

279.161

-

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

279.161

-

rozdz. 92695 - Pozostała działalność

32.500

-

wydatki majątkowe

32.500

-

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

32.500

-

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

-

1.015.285

rozdz. 80110 - Gimnazja

-

9.000

wydatki bieżące

-

9.000

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.

-

9.000

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

-

306.285

wydatki bieżące

-

306.285

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.

-

6.285

- dotacje na zadania bieżące

-

300.000

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

-

700.000

wydatki bieżące

-

700.000

- dotacje na zadania bieżące

-

700.000

w dziale 852 - Pomoc społeczna

40.000

10.000

rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

-

10.000

wydatki bieżące

-

10.000

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

10.000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

10.000

rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

40.000

-

wydatki majątkowe

40.000

-

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

40.000

-

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.

40.000

-

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

92.000

100.000

rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

-

100.000

wydatki bieżące

-

100.000

- dotacje na zadania bieżące

-

100.000

rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

92.000

-

wydatki majątkowe

92.000

-

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

92.000

-

§ 2. W uchwale nr III/15/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok § 8 otrzymuje brzmienie:

Dotacje z budżetu miasta w wysokości 75.270.781 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Załącznik do Uchwały Nr XVII/217/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/217/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 października 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/217/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 października 2015 r.

W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2015 r. po stronie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie dochodów:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 900 - zwiększa się o kwotę 36.928 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w związku z odszkodowaniami otrzymanymi od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonych słupów oświetleniowych,

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 15.285 zł, w związku ze zmianą harmonogramu finansowego dwóch projektów unijnych realizowanych w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w ramach Programu Erasmus+, tj.:

"Współczesna historia Europy opowiedziana przez historie osobiste" - 9.000 zł,

"Wspomnienia Europejskie" - 6.285 zł,

w dziale 852 - zwiększa się plan o kwotę 10.000 zł, w związku z darowizną otrzymaną przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Szansa dla Dziecka" od Fundacji TAURON w ramach akcji "Domy Pozytywnej Energii 2015 r.", zgodnie z umową darowizny nr 2/2015/DFE zawartą w dniu 14 października br.,

Po stronie wydatków:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 - zmniejsza się łącznie o kwotę 942.000 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, w tym:

w rozdz. 60016 o kwotę 764.000 zł, w celu dostosowania wydatków projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego do wielkości planowanych do wykonania w roku bieżącym i w roku 2016, w tym w szczególności:

zadanie pn. "Modernizacja chodnika wraz z rewitalizacją roślinną parku oraz małą architekturą przy ul. Piecucha 12 i 12a" o kwotę 59.700 zł,

zadanie pn. "Modernizacja nawierzchni drogowej i chodnikowej w obrębie pętli autobusowej przy ul. Felińskiego" o kwotę 253.000 zł,

zadanie pn. "Odnowa ul. Mickiewicza - projekt przebudowy pasa drogowego wraz z renowacją terenów zielonych" o kwotę 451.300 zł.

w rozdz. 60017 o kwotę 178.000 zł w związku z przesunięciem na 2016 rok terminu zapłaty za dokumentację techniczną trzech zadań inwestycyjnych:

"Przebudowa ul. Wiśniowej w Bytomiu" o kwotę 30.000 zł,

"Przebudowa ulicy Wiosny Ludów" o kwotę 20.500 zł,

"Przebudowa ul. Karlika w Bytomiu" o kwotę 127.500 zł.

Środki, o które zmniejsza się plan w rozdz. 60016 i 60017 zostaną zaplanowane w pełnej wysokości w ramach poszczególnych zadań w 2016 roku, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową miasta.

w dziale 750 - zwiększa się o kwotę 25.000 zł plan w Wydziale Promocji Bytomia i Kontaktów z Mediami w celu dofinansowania kosztów działań promocyjnych,

w dziale 754 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan w Straży Miejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa do samochodów służbowych,

w dziale 757 - zmniejsza się o kwotę 277.772 zł plan wydatków zaplanowanych na spłatę poręczeń udzielonych przez gminę, w związku z terminowym regulowaniem przez podmioty, którym udzielono poręczeń, zobowiązań wobec banków z tytułu kredytów i pożyczek,

w dziale 801 - zwiększa się łącznie o kwotę 1.079.063 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie miasta, w tym w szczególności: rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 100.000 zł, rozdz. 80104 - Przedszkola - 479.063 zł, rozdz. 80110 - Gimnazja - 100.000 zł, rozdz. 80149 i 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 400.000 zł

w dziale 900,

w rozdz. 90004 - zwiększa się o kwotę 8.000 zł plan w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej w celu sfinansowania kosztów ekspertyzy zabytkowego drzewa z gatunku platan klonolistny rosnącego w Parku Ludowym,

w rozdz. 90005 - zmniejsza się o kwotę 250.000 zł plan wydatków dotyczących realizacji "Programu ograniczania niskiej emisji zabudowy wielorodzinnej wspólnot mieszkaniowych poprzez podłączanie budynków do nitki ciepłowniczej", z uwagi na przedłużającą się procedurę podpisywania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na współfinansowanie realizacji zadania,

w rozdz. 90015 - zwiększa się o kwotę 36.928 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w celu sfinansowania kosztów naprawy uszkodzonych słupów oświetleniowych,

rozdz. 90095 - zmniejsza się o kwotę 373.630 zł plan w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej, w celu dostosowania wydatków projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego do wielkości planowanych do wykonania w roku bieżącym i w roku 2016, z tego zadanie:

"Rewitalizacja Parku Amendy" o kwotę 112.500 zł,

"Rewitalizacja skweru "Szynol" i dostosowanie do funkcji parkowej" o kwotę 191.340 zł,

"Osiedle Stroszek - plac zabaw w rejonie ul. Ryszarda Śmigłego i Tysiąclecia" o kwotę 69.790 zł.

Środki zostaną zaplanowane w pełnej wysokości w ramach budżetów poszczególnych zadań w 2016 roku.

w dziale 921 - zwiększa się łącznie o kwotę 65.000 zł plan w Wydziale Kultury i Sportu, z tego:

rozdz. 92113 - o kwotę 50.000 zł w celu dofinansowania kosztów bieżącej działalności Bytomskiego Centrum Kultury,

rozdz. 92195 - o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji imprezy biesiadnej przedstawiającej kulturę i obyczaje Górnego Śląska planowanej w dniu 14 listopada br.,

w dziale 926 - zmniejsza się o kwotę 311.661 zł plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w celu dostosowania wydatków projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego do wielkości planowanych do wykonania w roku bieżącym i w roku 2016, w szczególności:

w rozdz. 92601 o 279.161 zł, z tego zadanie pn.:

"Modernizacja sanitariatów w budynku klubu Rodło Górniki w Bytomiu" o kwotę 54.000 zł,

"Budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej przy ul. Wyzwolenia" o kwotę 225.161 zł,

w rozdz. 92695 o kwotę 32.500 zł zadanie pn. "Budowa placu do "Street Workout" przy ul. Tysiąclecia".

Środki, o które zmniejsza się plan w rozdz. 92601 i 92695 zostaną zaplanowane w pełnej wysokości w ramach poszczególnych zadań na 2016 rok, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową miasta.

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 1.015.285 zł, z tego:

w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego o kwotę 15.285 zł, w związku ze zmianą harmonogramu finansowego dwóch projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Erasmus+, tj.:

"Współczesna historia Europy opowiedziana przez historie osobiste" o kwotę 9.000 zł (rozdz. 80110),

"Wspomnienia Europejskie" o kwotę 6.285 zł (rozdz. 80120).

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów rezerwacji biletów lotniczych na planowane w ramach projektów loty do Turcji i Irlandii.

w Wydziale Edukacji o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dotacji dla działających na terenie miasta niepublicznych liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120 - 300.000 zł) oraz niepublicznych szkół zawodowych (rozdz. 80130 - 700.000 zł),

w dziale 852:

rozdz. 85201 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan w Placówce Opiekuńczo wychowawczej "Szansa dla Dziecka" z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu RTV, kina domowego oraz organizacji wypoczynku dla wychowanków placówki, zgodnie z umową darowizny zawartą z Fundacją TAURON,

rozdz. 85202 - zmniejsza się o kwotę 40.000 zł plan w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w związku z wydłużeniem terminu procedury ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Józefczaka 14 i przesunięciem na rok 2016 kolejnych etapów zadania pn. "Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom",

w dziale 854:

rozdz. 85403 - zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dotacji dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego działającego na terenie miasta,

rozdz. 85407 - zmniejsza się o kwotę 92.000 zł plan wydatków zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy MDK nr 2 w Bytomiu" w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów, z uwagi na pogarszające się warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie w roku bieżącym robót nawierzchni poliuretanowej. Środki na realizację tego zadania zostaną zaplanowane w budżecie 2016 roku, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową miasta.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się zmiany załącznika nr 7 do uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok w celu aktualizacji wysokości dotacji planowanych do udzielenia w roku bieżącym, wynikających między innymi, ze zmian zaproponowanych w § 1 przedłożonego projektu uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »