Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/87/15 Rady Gminy Herby

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2014 r., poz. 849 z późń. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 735) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/81/15 Rady Gminy Herby z dnia 16 września 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2016 § 1 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej".

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe