Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/89/15 Rady Gminy Herby

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1 i art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Herby, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XX/188/12 Rady Gminy Herby z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe