Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/71/2015 Rady Miasta Imielin

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 ze zmianami)

RADA MIASTA IMIELIN
uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie miasta Imielin dla następujących rodzajów środków transportowych:

1)samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

470,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

650,00

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton

980,00

d) równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatku określa załącznik nr 1 do uchwały.

2)ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do mniej niż 12 ton

1890,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia-stawki podatku określa załącznik nr 2 do uchwały.

3)przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą;

a) od 7 ton do mniej niż 12 ton

720,00

b) równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia- stawki podatku okreśła załącznik nr 3 do uchwały

4)autobusy w zależności od ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejsze niż 22 miejsca

890,00

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca

1740,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLVII/309/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

2. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/71/2015
Rady Miasta Imielin
z dnia 28 października 2015 r.

STAWKI PODATKU
DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w § 1 pkt 1 lit. d Uchwały
(samochody ciężarowe)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita - w tonach


Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś- osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi


Dwie osie

12

15

960,00

980,00

15

1740,00

1760,00


Trzy osie

12

25

2100,00

2130,00

25

2150,00

2170,00


Cztery osie i więcej

12

29

2290,00

2320,00

29

3080,00

3100,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/71/2015
Rady Miasta Imielin
z dnia 28 października 2015 r.

STAWKI PODATKU
DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w § 1 pkt 2 lit.b Uchwały
(Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach*


Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś - osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi


Dwie osie

12

31

1960,00

1980,00

31

2290,00

2310,00


Trzy osie i więcej

12

40

2100,00

2140,00

40

2990,00

3010,00

* ciągnik siodłowy + naczepa

* ciągnik balastowy + przyczepa


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/71/2015
Rady Miasta Imielin
z dnia 28 października 2015 r.

STAWKI PODATKU
DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w § 1 pkt 3 lit.b Uchwały
(Przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach*

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś- osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi


Jedna oś

12

890,00

910,00

Dwie osie

12

38

1870,00

1890,00

38

2280,00

2300,00

Trzy osie i więcej

12

1750,00

1780,00

* naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe