Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/74/2015 Rady Miasta Imielin

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm)

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania własne na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr II/9/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2014 roku "PLANOWANE KWOTY DOTACJI DO UDZIELENIA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK" w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże pożarne poprzez wprowadzenie dotacji na zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/2015
Rady Miasta Imielin
z dnia 28 października 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA 2015 ROK

Dz.

Rozdz.

Nazwa

ZMNIEJSZENIE

WYDATKÓW

ZWIĘKSZENIE
WYDATKÓW

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

15.000,00

15.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

15.000,00

15.000,00

Wydatki majątkowe, w tym:

15.000,00

-

wydatki na inwestycje

15.000,00

-

2) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne

-

15.000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.000,00

-

80113

Dowożenie uczniów do szkół

2.000,00

-

Wydatki bieżące, w tym:

2.000,00

-

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

2.000,00

-

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.000,00

-

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-

2.000,00

92195

Pozostała działalność

-

2.000,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

2.000,00

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:

-

2.000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

2.000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe